Bemanning

CERTIFICATEN EN BEKWAAMHEIDSBEWIJZEN VANAF 18 JANUARI 2022

CERTIFICATEN EN BEKWAAMHEIDSBEWIJZEN VANAF 18 JANUARI 2022
Er is een nieuwe Europese regelgeving van toepassing. Het systeem van opleidingen, examens en bekwaamheidsbewijzen wordt grondig hervormd. Deze regelgeving is in Vlaamse regelgeving omgezet die van toepassing is vanaf 17 september 2022.
Dekbemanningsleden hoeven zich niet te haasten! Tot 17 januari 2032 krijgen ze de tijd om hun bestaande bekwaamheidsbewijzen om te zetten, met uitzondering van bekwaamheidsbewijzen die voor 17 januari 2032 vervallen. Meer informatie over deze ‘overgangsperiode’ en de voorwaarden om uw bestaande bekwaamheidsbewijzen om te ruilen kan u vinden op de volgende pagina: overgangsbepalingen

De bemanning van een binnenvaartschip is verantwoordelijk voor de veiligheid van het schip. Daarom zijn er eisen gesteld aan de scholing en ervaring van iedereen die op een schip tewerkgesteld is. Of aan deze eisen is voldaan blijkt uit de kwalificaties die een personeelslid kan voorleggen. Deze kwalificaties zijn opgetekend in het dienstboekje, een persoonlijk document dat elk lid van de bemanning moet bezitten. Van zodra de benodigde kwalificaties in het dienstboekje zijn ingeschreven telt u als bemanningslid mee om te voldoen aan de wettelijk bepaalde bemanningsvoorschriften. Wanneer je de functie van schipper behaalt krijg je een apart kwalificatiecertificaat.
 
Meer uitleg over de voorwaarden om een dienstboekje te bekomen en de functies als bemanningslid (deksman, lichtmatroos, matroos, volmatroos, stuurman) kan u onder de volgende pagina terugvinden:

Men kan als bemanning van een binnenvaartschip vanaf 18 januari 2022 de onderstaande bekwaamheidsbewijzen in Vlaanderen behalen. Klik op een keuze om alle informatie terug te vinden die u nodig heeft om de vereiste documenten aan te vragen. Indien u verdere vragen heeft rond benodigde documenten als bemanningslid of hoe deze kunnen aangevraagd worden, kan u steeds contact opnemen met het Binnenvaartloket van De Vlaamse Waterweg nv.   

Bovenstaande linken geven telkens een overzicht van de voorwaarden waaraan de kandidaat dient te voldoen om het desbetreffende certificaat te bekomen, de manier om de aanvraag in te dienen, de vereiste documenten, de voorwaarden voor verlenging (indien van toepassing) en wat het examen inhoudt.

Overzicht bekwaamheidsbewijzen en examens Bekwaamheidsbewijs
Type Examen
ADN basis Theorie
ADN chemie Theorie
ADN gas Theorie
Matroos Theorie
Praktijk
Stuurman Theorie
Praktijk
Schipper

Theorie (met of zonder module toezicht)
Praktijk

  • Module 1 : toezicht
  • Module 2 : planning van de reis
  • Module 3 : uitvoering van de reis
Specifieke Risico's (Riviergedeelten) Theorie
Radar Theorie
Praktijk
Maritieme aard Theorie
Aanvullend getuigschrift passagiers voor stadsrondvaartboten Theorie
Deskundige passagiersvaart

Theorie
Praktijk

Met uitzondering van het Aanvullend getuigschrift passagiers voor stadsrondvaartboten en het examen ADN, worden de examens conform de nieuwe Europese Richtlijn 2017/2397 afgenomen. Concreet houdt dit in dat de examens de voorwaarden en competenties van deze nieuwe Richtlijn respecteren
Tussen 18 januari 2022 en 18 september 2022 (de zogenaamde ‘tussenperiode’) kon men in Vlaanderen reeds examens afleggen conform de nieuwe regelgeving. Kandidaten die in die tussenperiode geslaagd waren voor hun examens (conform de nieuwe Europese Richtlijn) ontvingen een ‘voorlopig’ certificaat samen met een attest dat ze geslaagd zijn voor het examen conform de nieuwe Richtlijn. Deze personen kunnen voor de vervaldatum (binnen het jaar) hun ‘voorlopig’ certificaat omruilen voor een nieuw kwalificatiecertificaat.  
Kandidaten die het bekwaamheidsbewijs Deskundige LNG wensen te bekomen dienen voorlopig rekening te houden met een wachttijd van 2 à 3 maanden voor het theorie-examen.
Na het overmaken van het aanvraagformulier voor het examen en de benodigde documenten zal u een link ontvangen naar de planning van de examens. Daarop kan u dan de datum zoeken die voor u het beste past en uw inschrijving bevestigen. Meer informatie over de examens en de geldende regels kan u vinden op de website van het examencentrum: 

Een medische verklaring, opgemaakt door een erkende arts, is vereist voor het aanvragen of verlengen van enkele bekwaamheidsbewijzen of indien u voor het eerst als bemanningslid van een binnenschip in dienst treedt en uw dienstboekje wilt laten valideren. Meer informatie kan u hier vinden.

Hier kunt u de meest recente prijzen dd 01/01/2024  met betrekking tot bekwaamheidsbewijzen terugvinden.
De retributies voor de bekwaamheidsbewijzen zijn onderhevig aan de BTW-regelgeving.

 

CCR

VRAGEN EN ANTWOORDEN - OVERGANG NAAR EUROPESE BEROEPSKWALIFICATIES

Per 18 januari 2022 geldt Europa breed de EU Richtlijn 2017/2397 - erkenning beroepskwalificaties in de binnenvaart. Momenteel is Vlaanderen bezig met het omzetten van deze Richtlijn in nieuwe regelgeving. Wat betekent dit voor de binnenvaart in de tussenperiode?

1. Mag ik met mijn geldig vaarbewijs of Rijnpatent doorvaren?

Ja, zolang uw vaarbewijs of Rijnpatent nog geldig is, mag u met een maximum van 10 jaar blijven varen met uw vaarbewijs of Rijnpatent. Er is een periode van maximaal 10 jaar afgesproken om over te gaan naar nieuwe papieren. U heeft de nodige tijd om uw vaarbewijs of Rijnpatent om te ruilen. Omruilen kan pas als Vlaanderen de richtlijn heeft geïmplementeerd/ingevoerd. 

2. Mijn vaarbewijs of Rijnpatent is geldig tot 16 juni 2025, dan word ik 65 jaar, kan ik nog 5 jaar doorvaren?

Nee, u dient zich vóór 16 juni 2025 medisch te laten keuren en met een positief medisch attest uw vaarbewijs om te ruilen voor een Europees kwalificatiecertificaat.

3. Mag ik met certificaten, uitgegeven na 18 januari 2022, nog door andere landen varen dan België?

Dat hangt van het betreffende land af. Tussen landen wordt gewerkt aan afspraken om de komende periode in de praktijk niet over te gaan tot vervolging. Dit betekent dat u wel de papieren moet kunnen voorleggen dat u bijvoorbeeld matroos of schipper bent. Daarbij wordt dan 'niet gekeken/niet gecontroleerd’ of uw vaarbewijs of certificaat voor 18 januari 2022 uitgegeven zou moeten zijn.
Dit beleid is enkel van toepassing voor overtredingen die worden vastgesteld ingevolge een niet tijdige omzetting van de richtlijn. Toezicht blijft uiteraard wel van toepassing!

4. Ik ben in maart 2022 jarig en word 65 jaar, moet ik medisch gekeurd worden?

Ja, op de website www.visuris.be/Medischeverklaring is een lijst met erkende artsen gepubliceerd.

5. Ik beschik over een ADN-attest. Wijzigt er voor mij iets?

Neen, de ADN-regelgeving wijzigt niet en blijft een apart attest.

6. Waar dient men zich aan te melden om bekwaamheden toe te voegen aan het bekwaamheidsbewijs/kwalificatiecertificaat Schipper?

Indien u nieuwe bekwaamheden wenst toe te voegen aan uw bekwaamheidsbewijs/kwalificatiecertificaat Schipper dient u zich steeds te melden bij de autoriteit die het vorige bekwaamheidsbewijs/kwalificatiecertificaat heeft afgeleverd.

7. Welke wachttijd dien ik te respecteren als ik mij na het niet-slagen op een herexamen opnieuw wens in te schrijven voor een examen?

Indien u zich opnieuw wenst in te schrijven voor een examen, dient u een wachttijd van minimum 2 maanden te respecteren. Deze wachttijd gaat in na ontvangst en kennisname van het oorspronkelijke resultaat van het examen.
U dient hiervoor steeds aan de oorspronkelijke voorwaarden van het desbetreffende examen te voldoen.

8. Kan ik beroep doen op specifieke regels voor personen met functiebeperkingen of met een ontoereikende graad van alfabetisme?

Indien u langdurig fysieke, mentale of zintuiglijke beperkingen hebt, komt u in aanmerking voor specifieke regels voor het afleggen van examens. Om hiervan gebruik te kunnen maken dient u vooraleer u zich inschrijft voor het examen een afzonderlijke aanvraag te richten tot de examencommissie op het volgende e-mailadres: examencommissie@vlaamsewaterweg.be. Daarin vermeldt u het examen waarvoor u zich wenst in te schrijven en levert u de bewijzen af m.b.t. de functiebeperking en/of de geringe graad van alfabetisme. Deze bewijzen kunnen o.m. bestaan uit de volgende documenten:

  • een beslissing van een overheidsinstelling belast met de integratie van personen met een handicap
  • een verslag van een behandelende arts of van een multidisciplinair team
  • een attest van een centrum voor leerlingenbegeleiding
  • een bewijs van redelijke aanpassingen die u tijdens uw studies hebt genoten 
  • een combinatie van bovenstaande bewijsstukken

 Uw aanvraag zal door de examencommissie onderzocht worden en binnen de 30 dagen na ontvangst van uw aanvraag zal u via een aangetekend  schrijven op de hoogte worden gesteld van de beslissing van de examencommissie. Bij uitblijven van een beslissing binnen deze termijn wordt uw aanvraag beschouwd als zijnde afgewezen.


U kan in beroep gaan tegen een weigering door binnen de 30 dagen na verzending van het aangetekend schrijven vanwege de examencommissie een aangetekend schrijven te richten tot de Raad van Bestuur van De Vlaamse Waterweg (info@vlaamsewaterweg.be). Deze zal binnen de 90 dagen een gemotiveerde beslissing nemen waarvan u via aangetekend schrijven op de hoogte zal worden gebracht. 

Indien u in aanmerking komt voor specifieke regels voor personen met functiebeperkingen of met een ontoereikende graad van alfabetisme dient u dit expliciet te vermelden bij uw inschrijving voor het examen.

 

KLACHTENPROCEDURE EN BEROEPSPROCEDURE

Klachtenprocedure:

Klachten over het verloop van het examen kunnen in eerste instantie ingediend worden bij het examencentrum (info@inlandwaterways.be).

De deelnemer kan met zijn klacht over het verloop van examens in tweede lijn terecht bij de klachtenbehandelaar van de Vlaamse Waterweg nv - Koning Albert II-laan 20 bus 14, 1000 Brussel – klachten@vlaamsewaterweg.be

Beroepsprocedure
Tegen examenbeslissingen staat geen georganiseerd administratief beroep open. 

Als de deelnemer het niet eens is met een examenbeslissing, dan kan de deelnemer de bezwaren binnen de 14 kalenderdagen meedelen aan De Vlaamse Waterweg op het volgende e-mailadres: examencommissie@vlaamsewaterweg.be. Mocht De Vlaamse Waterweg de bezwaren terecht vinden, kan de genomen beslissing eventueel worden heroverwogen. Let wel, het gaat niet om een georganiseerd beroep en je hebt geen recht op de behandeling van jouw bezwaren, noch op de herziening van de examenbeslissing. Dit willig beroep schorst niet de beroepstermijn bij de Raad van State.

Er kan daarnaast een beroep tot nietigverklaring en schorsing ingediend worden bij de Raad van State. De beroepstermijn bij de Raad van State bedraagt in beginsel 60 dagen. Deze termijn begint te lopen vanaf de kennisgeving van de beslissing. 

 


 

 

Read more...

Contactgegevens Binnenvaartloket

Contactinfo Schoten 

Adres: Hoogmolendijk 1, 2900 Schoten
Tel.: +32 11 24 40 83

Contactinfo Evergem

Ringvaartweg-Mariakerke 1, 9030 Gent
Tel.: +32 9 292 12 95  

E-mail: bvc@vlaamsewaterweg.be

Read more...