CMS HTMLText

Is flyboarden toegelaten?

De Vlaamse Waterweg foto flyboarding Bron: Topgunflyboards.com

De Vlaamse Waterweg is van oordeel dat uit veiligheidsoverwegingen de bevaarbare waterwegen geen geschikte omgeving zijn voor flyboarden of vergelijkbare watersporten.

Er is momenteel geen specifieke regelgeving voorzien voor deze nieuwe sport. Het flyboarden is op de bevaarbare waterwegen echter door de interferentie met de scheepvaart in strijd met het Algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren, artikel 1.06: ‘De lengte , de breedte, de diepgang, de hoogte, de snelheid en de manoeuvreerbaarheid van een schip, een samenstel of een drijvend voorwerp moet derwijze zijn dat de scheepvaart niet in gevaar komt’. De controle op de manoeuvreerbaarheid bij het uit het water komen is beperkt en niet te combineren met de andere gebruikers van de waterweg.

Op de waterwegen zijn buiten de vaargeul ondieptes die moeilijk in te schatten zijn. Deze ondieptes worden veroorzaakt door slib en obstakels die in de waterweg terecht gekomen zijn. Door het ruimtegebruik van het flyboarden kan de veiligheid in dit kader evenmin gegarandeerd worden. Het duiken en zwemmen is op de Vlaamse waterwegen eveneens in de regel verboden.

De Vlaamse Waterweg kan binnen bepaalde voorwaarden een uitzondering op deze regels toestaan in het kader van een georganiseerd of evenement. Een vergunning hiervoor kan aangevraagd worden via www.vlaamsewaterweg.be/vergunningen.

(Foto: Topgunflyboards.com)

 

Zijn seabreachers toegelaten op de Vlaamse waterwegen?

De Vlaamse Waterweg foto seabreacher (bron: seabreacher.com)

De Vlaamse Waterweg is van oordeel dat uit veiligheidsoverwegingen de bevaarbare waterwegen geen geschikte omgeving zijn voor seabreachers of vergelijkbare vaartuigen.

Het varen met een seabreacher is op de bevaarbare waterwegen door de interferentie met de scheepvaart in strijd met het Algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren, artikel 1.06: ‘De lengte, de breedte, de diepgang, de hoogte, de snelheid en de manoeuvreerbaarheid van een schip, een samenstel of een drijvend voorwerp moet derwijze zijn dat de scheepvaart niet in gevaar komt’.

De Vlaamse Waterweg kan binnen bepaalde voorwaarden een uitzondering op deze regels toestaan in het kader van een georganiseerd of evenement. Een vergunning hiervoor kan aangevraagd worden via www.vlaamsewaterweg.be/vergunningen.

(Foto: Seabreacher.com)

 

 

Ik wil een evenement organiseren op of langs de Vlaamse waterwegen. Wat moet ik hiervoor doen?

Op openbaar domein mag men geen evenement organiseren, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de grond. 

Het aanvraagformulier kan je terugvinden op vlaamsewaterweg.be/vergunningen.

 

Mag ik vanop een bootje vissen in de waterwegen van De Vlaamse Waterweg?

Volgens de bepalingen van de wet op de riviervisserij van 1 juli 1954 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 1992 tot uitvoering van de wet op de riviervisserij is het bootvissen niet verboden op de openbare waterlopen van het Vlaamse Gewest. Je moet hiervoor wel in het bezit zijn van een geldig groot visverlof, waarvoor je je moet richten tot de hiervoor bevoegde instantie, met name het Agentschap voor Natuur en Bos.

Artikel 92 van het Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk bepaalt bovendien dat vissers de scheepvaart niet mogen hinderen. Er moet dus ten allen tijde over gewaakt  worden dat de veiligheid en de scheepvaart niet in gevaar komen en dat het varen van andere schepen geenszins wordt gehinderd.

Ten behoeve van de veiligheid of de goede orde kunnen bijgevolg de hiervoor bevoegde personen aan de visser bijzondere bevelen geven waaraan door de visser gevolg moet gegeven worden.

Verder moeten alle voorschriften en verplichtingen van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op Binnenwateren (Koninklijk Besluit van 24 september 2006) worden gerespecteerd, meer bepaald met betrekking tot het voeren van een immatriculatieplaat en de bijzondere tekens tijdens het bootvissen, het respecteren van de verkeersregels op het water, het naleven van de voorschriften inzake het ligplaats nemen (o.a. het verbod om ligplaats te nemen op gedeelten van de vaarweg waar het stilliggen een hinder voor het verkeer kan veroorzaken, zoals ter hoogte van kunstwerken, zoals geregeld in artikel 7.02) en meren, ...

Je vindt bijkomende informatie over de visserijreglementering bij de Centrale Diensten van het Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel, via 02 553 81 05, visserij.anb@vlaanderen.be of www.natuurenbos.be.

 

Zijn bellyboats toegelaten op de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen?

De waterwegbeheerder is van oordeel dat uit veiligheidsoverwegingen de bevaarbare waterwegen geen geschikte omgeving zijn voor bellyboats.

Dit is op de bevaarbare waterwegen echter door de interferentie met de scheepvaart in strijd met het Algemeen Politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren, artikel 1.06: ‘De lengte, de breedte, de diepgang, de hoogte, de snelheid en de manoeuvreerbaarheid van een schip, een samenstel of een drijvend voorwerp moet derwijze zijn dat de scheepvaart niet in gevaar komt’. 

Het duiken en zwemmen is op de Vlaamse waterwegen eveneens in de regel verboden.

De waterwegbeheerder staat open voor de organisatie van evenementen. Toelating voor het organiseren van een evenementen dient steeds voor individuele evenementen te worden aangevraagd (zie www.vlaamsewaterweg.be/vergunningen). Afhankelijk van de lokale omstandigheden en rekening houdende met de veiligheid van de verschillende gebruikers van de waterweg kunnen in het kader van het evenement uitzonderingen gemaakt worden op de vigerende regelgeving mits het nemen van de nodige maatregelen.

(Foto: Zunnebeld.nl)

 

Is varen met een vlot toegelaten op de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen?

Een vlot is een "door spierkracht voortbewogen klein schip", zoals onder andere ook een kajak of een roeiboot. Informatie over waar je met een dergelijk vaartuig kan en mag varen, kan je hier terugvinden.

Echter, het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren stelt in artikel 1.06: ‘De lengte, de breedte, de diepgang, de hoogte, de snelheid en de manoeuvreerbaarheid van een schip, een samenstel of een drijvend voorwerp moet derwijze zijn dat de scheepvaart niet in gevaar komt’. Dit betekent dat het vaartuig (het “vlot” in dit geval) voldoende snelheid en manoeuvreerbaarheid moet hebben, zodat uw veiligheid en die van de andere gebruikers van de waterweg (zoals o.a. de beroepsvaart en de gemotoriseerde pleziervaart) niet in het gedrang komt.

Naast het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren gelden voor sommige waterwegen bijkomend “Bijzondere reglementen”. Zo geldt er o.a. op de Demer, de Dijle, het Zeekanaal Brussel-Schelde, het Albertkanaal, het Kanaal Briegden-Neerharen, de Zuid-Willemsvaart, het Kanaal Bocholt-Herentals, het Kanaal van Beverlo, het Kanaal Dessel-Kwaadmechelen en het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten in de regel een verbod om met een vlot te varen. Op de Schelde, stroomafwaarts de brug te Dendermonde, en op de Rupel mogen vlotten slechts varen, indien ze door een motorvaartuig gesleept worden.

Tenslotte dient ook aan de regelgeving omtrent de verplichte uitrusting van een vaartuig voldaan te worden. Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

 

Is varen met een opblaasbare kano, kajak of roeiboot toegelaten op de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen?

Een opblaasbare kano, kajak of roeiboot is een "door spierkracht voortbewogen klein schip". Informatie over waar je met een dergelijk vaartuig kan en mag varen, kan je hier terugvinden.

 

Wat zijn blauwalgen?

De Vlaamse Waterweg blauwalgen (Bron VMM)

Blauwalgen zijn bacteriën die leven in zoet water en die er uitzien als wier. Bij voldoende licht en hoge temperaturen kunnen ze zich explosief vermenigvuldigen. Ze scheiden toxische stoffen af die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. In totaal werd de aanwezigheid van drie potentiële giftige bacteriën in het kanaalwater bevestigd door de laboresultaten.

Blauwalgen vormen een potentieel risico voor de volksgezondheid en kunnen schadelijk zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Ook het besproeien van gewassen houdt een risico in aangezien de toxische stoffen lange tijd op de gewassen aanwezig blijven en de verstuivingswolk bij besproeiing hinderlijk kan zijn voor omwonenden. Blauwalgen kunnen o.a. huidirritatie, hoofdpijn en maag- en darmklachten veroorzaken. Hierdoor is alle contact met besmet water door mens en dier te vermijden.

Blauwalgen ontstaan door een samenloop van verschillende factoren. De belangrijkste zijn een hoge watertemperatuur en de aanwezigheid van nutriënten. Eens blauwalgen zijn ze niet snel weg te krijgen. Dit kan makkelijk 1, 2 of meerdere weken duren. Er bestaan geen manieren om ze actief weg te krijgen, hoewel veel neerslag een positief effect heeft. Dat komt zowel doordat er verdunning optreedt als door de verlaging van de temperatuur die minder optimaal is voor reproductie. De hardnekkigheid van het probleem hangt ook af van de toestand waarin blauwalgen voorkomen (dikte van de drijflaag etc.). Blauwalgen die werden aangetroffen in waterlopen moeten dus vooral ‘uitzieken’ en kunnen dus moeilijk tot niet door de mens worden verwijderd of bestreden.

Hier vind je informatie en updates over blauwalgen op de Vlaamse waterwegen.

(Foto: VMM.be)

Read more...

CMS HTMLText

Lees zeker ook onze informatiebrochure "Waterrecreatie op de Vlaamse waterwegen" met o.a. de bedieningstijden van de sluizen en bruggen op de Vlaamse waterwegen, tips voor een veilige pleziervaart en overzichtskaartjes. Read more...