Veelgestelde vragen

COVID-19 MAATREGELEN

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, worden door de verschillende overheden maatregelen genomen. Deze regels zijn belangrijk voor de gezondheid van iedereen. 

 

PLEZIERVAART EN WATERSPORT

Naast de federale maatregelen (die je kan vinden op www.info-coronavirus.be) moet je je op de Vlaamse waterwegen ook houden aan de maatregelen die bijkomend door de Vlaamse regering en lokale overheden zouden kunnen worden afgekondigd. Deze kunnen federale maatregelen verder verstrengen naargelang de noodzaak en de actuele situatie van de verspreiding van het coronavirus in Vlaanderen. Een overzicht van de Vlaamse maatregelen kan je hier vinden.

Sport Vlaanderen, tenslotte, biedt op haar website een overzicht van de voorwaarden die van toepassing zijn op de sportsector. 

De huidige maatregelen hebben geen beperkingen op varen tot gevolg. Aangekochte waterwegenvergunningen worden niet terugbetaald of gewijzigd.

 

PASSAGIERSVAART EN RIVIERCRUISES

Passagiersvaartuigen en riviercruiseschepen zijn toegelaten op de Vlaamse bevaarbare waterwegen. Voor de uitbating ervan dient echter rekening gehouden te worden met de geldende regels in Vlaanderen (overzicht Vlaamse maatregelen) en in het bijzonder de specifieke maatregelen die van toepassing zijn op de toeristische sector.   

 

Ik wil een evenement organiseren op of langs de Vlaamse waterwegen. Wat moet ik hiervoor doen?

Op openbaar domein mag men geen evenement organiseren, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de grond. 

Het aanvraagformulier kan je terugvinden op vlaamsewaterweg.be/vergunningen.

 

Mag ik vanop een bootje vissen in de waterwegen van De Vlaamse Waterweg?

Volgens de bepalingen van de wet op de riviervisserij van 1 juli 1954 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 1992 tot uitvoering van de wet op de riviervisserij is het bootvissen niet verboden op de openbare waterlopen van het Vlaamse Gewest. Je moet hiervoor wel in het bezit zijn van een geldig groot visverlof, waarvoor je je moet richten tot de hiervoor bevoegde instantie, met name het Agentschap voor Natuur en Bos.

Artikel 92 van het Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk bepaalt bovendien dat vissers de scheepvaart niet mogen hinderen. Er moet dus ten allen tijde over gewaakt  worden dat de veiligheid en de scheepvaart niet in gevaar komen en dat het varen van andere schepen geenszins wordt gehinderd.

Ten behoeve van de veiligheid of de goede orde kunnen bijgevolg de hiervoor bevoegde personen aan de visser bijzondere bevelen geven waaraan door de visser gevolg moet gegeven worden.

Verder moeten alle voorschriften en verplichtingen van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op Binnenwateren (Koninklijk Besluit van 24 september 2006) worden gerespecteerd, meer bepaald met betrekking tot het voeren van een immatriculatieplaat en de bijzondere tekens tijdens het bootvissen, het respecteren van de verkeersregels op het water, het naleven van de voorschriften inzake het ligplaats nemen (o.a. het verbod om ligplaats te nemen op gedeelten van de vaarweg waar het stilliggen een hinder voor het verkeer kan veroorzaken, zoals ter hoogte van kunstwerken, zoals geregeld in artikel 7.02) en meren, ...

Je vindt bijkomende informatie over de visserijreglementering bij de Centrale Diensten van het Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel, via 02 553 81 05, visserij.anb@vlaanderen.be of www.natuurenbos.be.

 

Wat zijn blauwalgen?

De Vlaamse Waterweg blauwalgen (Bron VMM)

Blauwalgen zijn bacteriën die leven in zoet water en die er uitzien als wier. Bij voldoende licht en hoge temperaturen kunnen ze zich explosief vermenigvuldigen. Ze scheiden toxische stoffen af die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. In totaal werd de aanwezigheid van drie potentiële giftige bacteriën in het kanaalwater bevestigd door de laboresultaten.

Blauwalgen vormen een potentieel risico voor de volksgezondheid en kunnen schadelijk zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Ook het besproeien van gewassen houdt een risico in aangezien de toxische stoffen lange tijd op de gewassen aanwezig blijven en de verstuivingswolk bij besproeiing hinderlijk kan zijn voor omwonenden. Blauwalgen kunnen o.a. huidirritatie, hoofdpijn en maag- en darmklachten veroorzaken. Hierdoor is alle contact met besmet water door mens en dier te vermijden.

Blauwalgen ontstaan door een samenloop van verschillende factoren. De belangrijkste zijn een hoge watertemperatuur en de aanwezigheid van nutriënten. Eens blauwalgen zijn ze niet snel weg te krijgen. Dit kan makkelijk 1, 2 of meerdere weken duren. Er bestaan geen manieren om ze actief weg te krijgen, hoewel veel neerslag een positief effect heeft. Dat komt zowel doordat er verdunning optreedt als door de verlaging van de temperatuur die minder optimaal is voor reproductie. De hardnekkigheid van het probleem hangt ook af van de toestand waarin blauwalgen voorkomen (dikte van de drijflaag etc.). Blauwalgen die werden aangetroffen in waterlopen moeten dus vooral ‘uitzieken’ en kunnen dus moeilijk tot niet door de mens worden verwijderd of bestreden.

Hier vind je informatie en updates over blauwalgen op de Vlaamse waterwegen.

(Foto: VMM.be)

 

Waar vind ik de getijtafels?

De getijtafel voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam kan je downloaden op www.vlaamsehydrografie.be.

 

Waar mag ik varen op zondag- en wettelijke feestdagen tijdens het pleziervaartseizoen ?

Read more...