CMS HTMLText

Er bestaat vandaag geen specifieke afvalreglementering voor pleziervaartuigen.

Voor pleziervaart zijn wel twee algemene bepalingen uit de Vlaamse reglementering van belang:

  • Artikel 2 van de Wet op  de bescherming van de oppervlaktewateren tegen de verontreiniging (26/03/1971) stelt dat het verboden is om voorwerpen of stoffen in de openbare riolen te werpen. Waar er een uitzondering bestaat op het lozen van afvalwater en toiletwater voor bepaalde types schepen, geldt deze echter niet voor pleziervaartuigen. Daarnaast is het eveneens verboden vaste stoffen of vloeistoffen te deponeren op een plaats vanwaar ze door een natuurlijk verschijnsel in die wateren of in de openbare riolen kunnen terechtkomen.
    Pleziervaarders dienen dus gepaste maatregelen te nemen voor de milieu-conforme verwerking van het afvalwater, inclusief toiletwater, afkomstig van hun pleziervaartuig.
  • Artikel 12 van het Materialendecreet (23/12/2011 ) stelt dat elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die afvalstoffen beheert, verplicht is alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden genomen om gevaar voor de gezondheid van de mens of voor het milieu, meer bepaald risico voor water, lucht, bodem, fauna en flora, geluids- of geurhinder, schade aan natuur- en landschappen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.
    Pleziervaarders dienen met andere woorden op een gepaste wijze zich te ontdoen van hun afvalstoffen.

Om pleziervaarders hierbij te helpen, beschikken jachthavens vandaag over afvalafgiftevoorzieningen voor selectieve inzameling.

Specifiek voor havens die zeegaande pleziervaartuigen ontvangen, dienen de beheerders volgens artikel 5.10.2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema, 17/02/2012) te voorzien  in toereikende

havenontvangstvoorzieningen. De havenbeheerder dient daarbij tevens een plan op te stellen voor de ontvangst en verwerking van scheepsafval, in overleg met de betrokken partijen. Jachthavenbeheerders die zeegaande vaartuigen ontvangen, moeten bovendien een overzicht geven van de inkomsten en uitgaven die betrekking hebben op het kostendekkingssysteem, zoals uitgewerkt in het plan voor de ontvangst en verwerking van scheepsafval.

Read more...