ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VISURIS

I. VOORAFGAANDE BEPALINGEN

Het gebruik van de VisuRIS-website (hierna “de Website”) is onderworpen aan de hierna opgenomen Algemene Gebruiksvoorwaarden. Door het aanvinken van het daartoe voorziene vakje, geeft u aan kennis genomen te hebben van de Algemene Gebruiksvoorwaarden en deze zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

LEES DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR ALVORENS GEBRUIK TE MAKEN VAN DE AANGEBODEN DIENSTEN.

Hieronder in de tekst wordt onder “De Vlaamse Waterweg” begrepen de waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg NV , met volgende bedrijfsgegevens:
De Vlaamse Waterweg, een Naamloze Vennootschap naar Publiek Recht, met maatschappelijke zetel te Havenstraat 44, 3500 Hasselt en ondernemingsnummer 0216.173.309.

De Vlaamse Waterweg kan de bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen van haar diensten of de geldende wetgeving. De aangepaste voorwaarden gelden vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u zo mogelijk persoonlijk op de hoogte brengen en waar nodig uw toestemming vragen.

II. DOEL VAN DE WEBSITE

De op de Website aangeboden en beschikbare informatie inzake o.a. het transport over de waterwegen, beoogt de bevordering van een vlot en veilig scheepvaartverkeer via de visualisatie van beschikbare informatie zoals vaarweginformatie via digitale kaarten.

De verschafte informatie wordt beperkt tot de relevante informatie in functie van het gebruikersprofiel en de door de gebruiker vrij gemaakte selectiekeuze. Gebruik makende van de Website kan u als gebruiker zowel real-time dynamische informatie (AIS-posities, actueel verkeersbeeld, verdeling van waterstanden, ladingsgegevens, berichten aan de schipperij enz.) als statische informatie over de waterwegen (bedieningstijden, toegelaten afmetingen van kunstwerken, overslaglocaties, gemiddelde wachttijden aan sluizen enz.) opvragen en/of bekijken.

De aard en omvang van de aangeboden informatie zal bovendien afhangen van de wijze waarop deze wordt geraadpleegd (al dan niet via mobiele applicatie). Daarnaast wordt desgevallend ook een route- en reisplanner aangeboden.

De Vlaamse Waterweg levert naar best vermogen alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden functionaliteit naar behoren werkt en dat de aangeboden of gevisualiseerde informatie correct is op het moment van opname of weergave, wat niet belet dat er zich op deze Website steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden of dat er zich fouten kunnen voordoen inzake de visualisatie van deze gegevens of de werking van de aangeboden functionaliteit, mede vanwege het feit dat sommige informatie afkomstig is van derde partijen. De Vlaamse Waterweg behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie of functionaliteit op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving. De Vlaamse Waterweg geeft aldus geen garanties met betrekking tot de accuraatheid van de ter beschikking gestelde informatie.

De Vlaamse Waterweg levert naar best vermogen alle redelijke inspanningen om de integriteit van de aangeboden gegevens te verzekeren en treft alle redelijke technische en organisatorische maatregelen om verlies, ontvreemding, ongeoorloofde wijziging of vernietiging van gegevens te voorkomen. De gebruiker erkent dat wanneer overmachtsituaties aan de basis liggen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens zoals een gegevenslek, dit niet als een tekortkoming kan aanzien worden van De Vlaamse Waterweg om de nodige passende veiligheidsmaatregelen te treffen.

Via de webshopmodule wordt ook de mogelijkheid voorzien om waterwegenvignetten en papieren vaarkaarten voor de pleziervaart aan te kopen.

III. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

U mag de inhoud op de Website slechts gebruiken voor zover dat strikt noodzakelijk is binnen het kader van door De Vlaamse Waterweg toegestane doeleinden. Ieder ander gebruik, openbaar maken en/of verveelvoudigen van de op de Website aangeboden informatie en gegevens zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Vlaamse Waterweg is verboden en is een inbreuk op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, onverminderd andere wettelijke bepalingen dienaangaande.
Volgende vormen van gebruik van de Website zijn - onder andere - niet toegestaan:

Het gebruik met commercieel oogmerk ten voordele van derden, behoudens wanneer hiertoe schriftelijke goedkeuring werd bekomen vanwege De Vlaamse Waterweg, dan wel een daarvoor bestemde “account” op de Website werd aangemaakt en de specifieke gebruiksvoorwaarden verbonden aan een dergelijke “account” volledig worden nageleefd;

Het gebruik voor doeleinden waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend is of op een andere manier inbreuk pleegt op de rechten van anderen;

Het weergeven van de op de Website verschafte informatie op een andere wijze dan dat deze door De Vlaamse Waterweg aan u beschikbaar wordt gesteld. U mag de informatie niet bewerken, meedelen aan het publiek of op enige manier exploiteren, noch anderen daarbij helpen als tussenpersoon of anderszins, behoudens wanneer hiertoe schriftelijke goedkeuring werd bekomen vanwege De Vlaamse Waterweg, dan wel een daarvoor bestemde “account” op de Website werd aangemaakt en de specifieke gebruiksvoorwaarden verbonden aan een dergelijke “account” volledig worden nageleefd;

U bent niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Vlaamse Waterweg materiaal van de Website te "spiegelen" op een andere server of website. Het gebruik van de Inhoud op enige andere website of in een computernetwerkomgeving met welk oogmerk dan ook, is verboden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van De Vlaamse Waterweg;

Het gebruik van software of enig geautomatiseerd systeem om informatie van de Website te verkrijgen (”screen scraping”) is verboden. De Vlaamse Waterweg behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te nemen die zij nodig acht in geval van overtreding van dit verbod;

De Website zo gebruiken dat deze wordt aangetast of beschadigd, bijvoorbeeld door het uploaden/opladen van computervirussen of andere schadelijke bestanden of door het omzeilen van technische beschermings- en beveiligingsmaatregelen die o.a. de integriteit en de vertrouwelijkheid van de op de Website aangeboden gegevens moeten beschermen;

U mag geen koppelingen naar de Website maken en/of exploiteren op een wijze die verwarringstichtend is of onterecht suggereert dat er een band bestaat tussen de Website en de website of locatie die naar de Website doorverwijst (via een hyperlink of anderszins) tenzij mits voorafgaande schriftelijke toestemming van De Vlaamse Waterweg.

Sommige diensten op de Website staan u toe of verplichten u een “account” aan te maken voor deelname of de toegang tot extra diensten/voordelen. U stemt ermee in om bij het registratieproces waarheidsgetrouwe, accurate, actuele en volledige informatie op te geven. U verklaart dat u zich niet zult uitgeven voor een andere persoon, groep of entiteit, of een verkeerde voorstelling van zaken zult geven met betrekking tot uw identiteit of uw relatie tot een andere persoon, groep of entiteit, en geen gebruikersnaam van iemand anders zult gebruiken noch diens wachtwoord, noch andere accountgegevens, noch de naam van een andere persoon, diens beeltenis of foto en dat u evenmin misbruik zult maken van enige gelijkenis met een andere persoon. U verklaart bovendien dat u de Functionaris voor Gegevensbescherming (zie ons privacybeleid) onmiddellijk op de hoogte zult brengen van onbevoegd gebruik van uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere accountinformatie, of van welke andere vorm van inbreuk dan ook op de beveiliging, waarmee u wordt geconfronteerd en die betrekking heeft op de Website.

De Vlaamse Waterweg mag uw gebruiksaccount afsluiten en u de mogelijkheid gebruik te maken van de Website ontnemen of gedeeltelijk opschorten bij niet-naleving van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of eventuele bijzondere voorwaarden die zijn gekoppeld aan een specifieke dienst. U gaat ermee akkoord De Vlaamse Waterweg en haar aangestelden integraal schadeloos te stellen voor en te vrijwaren voor eventuele vorderingen van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke (buiten)gerechtelijke en administratieve kosten, die voortvloeien uit of in verband staan met het schenden van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

IV. OVERMACHT

Als “Overmacht” wordt beschouwd elk feit of gebeurtenis die onafhankelijk is van de wil van De Vlaamse Waterweg, die onmogelijk kon worden voorzien of verhinderd worden, en die een significante invloed heeft op de werking van de Website en de via de Website aangeboden informatie.

Als gevallen van Overmacht worden o.a. beschouwd:

 • oorlogen en vijandelijkheden, embargo’s, opstanden en lokale conflicten, terrorisme;
 • natuurrampen (aardbevingen, overstromingen);
 • “Fait du Prince” (een “bevel van hogerhand”);
 • beslissingen, handelingen of het nalaten te handelen of te beslissen door alle geledingen van de “overheid”;
 • het in gebreke blijven van derde partijen ingevolge omstandigheden die vreemd zijn aan de wil van De Vlaamse Waterweg waaronder, zonder beperking, de volledige of gedeeltelijke onbeschikbaarheid van elektronische communicatienetwerken, satellieten of andere technologische infrastructuur zoals transponders en zendmasten.

Deze opsomming is niet exhaustief.

Indien zich een geval van Overmacht voordoet, wordt De Vlaamse Waterweg voor de duur van de Overmacht vrijgesteld van enige aansprakelijkheid inzake de beschikbaarheid, de werking en de aangeboden functionaliteit van de Website en de juistheid en volledigheid van enige informatie die al dan niet via de Website diende verspreid te worden of werd verspreid.

Va. AANSPRAKELIJKHEID

Onverminderd wat in de overige bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden reeds is bepaald, is De Vlaamse Waterweg, zelfs in geval van zware fout of grove nalatigheid, tevens in geen geval aansprakelijk voor enige schade ingevolge het gebruik van de op de Website aangeboden functionaliteit en informatie tenzij in geval van een opzettelijke fout in haar hoofde.

Indien er meerdere betrokkenen zijn bij het schadegeval, is De Vlaamse Waterweg slechts aansprakelijk in de mate dat haar aandeel in de aansprakelijkheid bewezen wordt.

De Vlaamse Waterweg is niet verantwoordelijk voor opzet of grove schuld van haar aangestelden of derde partijen, waaronder andere gebruikers van de Website, die informatie hebben aangeleverd.

De aansprakelijkheid van De Vlaamse Waterweg is in ieder geval beperkt tot de directe schade en in ieder geval, met uitsluiting van schade in de vorm van gederfde winst, financiële of commerciële verliezen, productieverlies, verhoging van de algemene onkosten, verhoogde administratiekosten, verlies van lading, verlies van tijd, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, immateriële schade en het verlies aan cliënteel.

Ongeacht de aard van de schade en de juridische grondslag ervan zal de aansprakelijkheid van de Vlaamse Waterweg in ieder geval beperkt blijven tot het bedrag dat u tijdens de laatste 12 maanden heeft betaald voor het gebruik van de Website met een minimum van 100 EUR per schadegeval.

Vb. VERZAKINGSRECHT:

Je hebt als consument het recht om ons mee te delen dat je afziet van de aankoop (wettelijke bepalingen in verband met verkoop op afstand, opgenomen in artikelen VI.47. e.v. WER), zonder andere kosten te moeten dragen en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Indien je je op deze mogelijkheid wil beroepen, moet je de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar (dienst + adres).

Dit verzakingsrecht geldt niet wanneer de Vlaamse Waterweg handelt in het kader van haar opgedragen essentiële, typische taken van algemeen belang, zoals het te koop stellen van waterwegenvergunningen.

VI. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS – PRIVACYBELEID

De Vlaamse Waterweg nv hecht grote waarde aan de bescherming van privacy en persoonsgegevens bij het gebruik van deze website. Wij zullen je persoonsgegevens dan ook uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de “GDPR”), en andere relevante toepasselijke wetgeving die de GDPR aanvult, wijzigt en / of uitvoert.

Door middel van dit privacybeleid trachten wij u onder andere op een eenvoudige, transparante en zo duidelijk mogelijke manier te informeren over de persoonsgegevens die wij verwerken, waarom en hoe wij deze verwerken en je te informeren omtrent de rechten waarover u beschikt.

Waar nodig zullen wij je als betrokkene om een geïnformeerde, vrije, ondubbelzinnige en specifieke toestemming vragen voor het uitvoeren van bepaalde verwerkingshandelingen.

Het is mogelijk dat dit privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in het privacybeleid. Het is dan ook aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden en het voorwerp dienen uit te maken van een nieuwe toestemming, indien vereist.

VI.1. WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS

In het kader van dit privacybeleid dient De Vlaamse Waterweg nv beschouwd te worden als verwerkingsverantwoordelijke. U kan ons steeds bereiken door gebruik te maken van onderstaande contactgegevens:

De Vlaamse Waterweg nv
Havenstraat 44
3500 Hasselt
KBO: 0216.173.309
e-mail: privacy@vlaamsewaterweg.be

De Vlaamse Waterweg heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld. U kan hem steeds contacteren voor vragen, opmerkingen of verzoeken die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens:

Naam: Nicolas Delcroix
Oostdijk 110, 2830 Willebroek;
e-mail: privacy@vlaamsewaterweg.be

De Vlaamse Waterweg bepaalt alleen of in samenwerking met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

De Vlaamse Waterweg verwerkt de persoonsgegevens vaak middels tussenkomst van derde-dienstverleners die hiertoe duidelijke instructies ontvangen en je persoonsgegevens enkel mogen verwerken conform de instructies van de Vlaamse Waterweg en na het waarborgen van een afdoend niveau van beveiliging.
    

VI.2. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT EN WAAROM?

De Vlaamse Waterweg verbindt zich ertoe bij de verwerking van persoonsgegevens de algemene wettelijke beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens na te te leven. Zo zal De Vlaamse Waterweg in het bijzonder in toepassing van het principe van minimale gegevensverwerking enkel deze gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden zoals bepaald in dit privacybeleid.

-    De Vlaamse Waterweg verwerkt vooreerst persoonsgegevens, om in het kader van de uitvoering van haar taak van algemeen belang, u geharmoniseerde informatiediensten ter ondersteuning van het verkeers- en vervoersmanagement voor de binnenvaart, inclusief technisch haalbare koppelingen met andere vervoerswijzen (hierna “RIS”), aan te bieden.

Daartoe zal De Vlaamse Waterweg de volgende (mogelijke) persoongegevens verwerken. Deze zijn verplicht aan te leveren teneinde voormelde informatiediensten aan te bieden:

 • Gebruikersnaam
 • Toegangsgegevens
 • Naam en voornaam
 • Taal
 • E-mailadres
 • Uw profiel: schipper, beroepsvaart, logistiek of recreant
 • Identificatie van uw schip
 • Identificatiegegevens (ENI, naam)
 • Meetbrief en eigenaarsdocument
 • Locatiegegevens
 • Contactgegevens binnen uw organisatie
 • Klasse 6 gegevens (zie verder)

De Vlaamse Waterweg verwerkt daarnaast bijkomende persoonsgegevens indien u ons op geheel vrijwillige basis en op eigen initiatief om een bijkomende dienstverlening verzoekt. Daartoe zal u verzocht worden een profiel aan te maken.

In het kader van deze dienstverlening zal De Vlaamse Waterweg de volgende (mogelijke) persoongegevens verwerken. Deze zijn verplicht aan te leveren teneinde ons toe te staan u de relevante dienstverlening te kunnen leveren en uitvoering te geven aan onze overeenkomst met u:

 • Uw profiel
 • Klasse 1 gegevens: positie van het schip
 • Klasse 2 gegevens: klasse 1, incl. afmetingen en type transponder (standaard waarde)
 • Klasse 3 gegevens: klasse 2, incl. alle door uw AIS mobiel station aan boord uitgezonden informatie (o.a. naam, MMSI, …)
 • Klasse 4 gegevens: klasse 3, incl. uw reis- en ladinginformatie en ETA eindbestemming
 • Klasse 5 gegevens: klasse 4, incl. ETA op de tussenpunt tot eindbestemming
 • Klasse 6 gegevens: klasse 5, incl. ATA op gepasseerde tussenpunt

U verschaft vaak zelf de persoonsgegevens aan De Vlaamse Waterweg en kan op die manier een zekere controle uitoefenen op de juistheid en minimalisatie ervan. Indien bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zouden zijn, kan de Vlaamse Waterweg beslissen in afwachting van de aanvulling of correctie bepaalde functionaliteiten te schorsen.

VI.3. AAN WIE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS OVERGEMAAKT?

Uw persoonsgegevens worden niet overgemaakt aan derden teneinde hen toe te staan er een eigen gebruik van te maken, behoudens in dit artikel vermelde uitzonderingen.

Naargelang de aard en omvang van de gekozen dienstverlening kan het weliswaar noodzakelijk zijn dat De Vlaamse Waterweg de persoonsgegevens verschaft aan derden om de door u verzochte dienstverlening integraal te kunnen leveren. U zal daartoe gevraagd worden uw ondubbelzinnige toestemming te geven, met dien verstande dat bepaalde diensten niet zullen kunnen geleverd worden indien u niet toestaat dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met zulke derde. U blijft echter steeds vrij deze toestemming niet te verstrekken.

De Vlaamse Waterweg garandeert u dat de persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan landen buiten de Europees Economische Ruimte.
Indien een toepasselijke wettelijke verplichting, geldend binnen de Europese Unie, de Vlaamse Waterweg verplicht de persoonsgegevens over te maken aan derden, behoudt de Vlaamse Waterweg uiteraard het recht om gevolg te verlenen aan deze wettelijke verplichting en deze persoonsgegevens over te maken aan derden. Zulks geldt eveneens indien zulke overdracht kadert in de aan de Vlaamse Waterweg toevertrouwde opdracht van algemeen belang.
Mogelijke ontvangers zijn alleszins:

 • RIS-autoriteiten;
 • Gerecht en politiediensten;

VI.4. BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Alle persoonsgegevens worden slechts bewaard voor de duur die noodzakelijk is om de hierboven beschreven doelstellingen te bereiken. 

 • Persoonsgegevens verwerkt in het kader van het RIS:       30 kalenderdagen
 • Persoonsgegevens verwerking het kader van bijkomende dienstverlening:    10 jaar

VI.5. RECHTEN WAAROVER U BESCHIKT MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS

Garantie van naleving van beginselen eigen aan de verwerking van persoonsgegevens

De Vlaamse Waterweg verwerkt je persoonsgegevens enkel:

 • conform de doeleinden zoals hier bepaald of op een wijze dewelke niet onverenigbaar is met dit oorspronkelijk doel;
 • op een behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze;
 • op een wijze dewelke proportioneel is met het vooropgestelde doel
 • op een juiste wijze;
 • tijdens de duurtijd dewelke noodzakelijk is voor het betrokken doel en dewelke  je op verzoek specifiek zal worden toegelicht;
 • Op een wijze dewelke voldoende waarborgen omvat tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatige verwerking en / of onopzettelijk verlies of beschadiging;

Recht op inzage – recht op rectificatie – recht op wissing

Elke betrokkene dewelke op afdoende wijze zijn identiteit bewijst heeft het recht om van De Vlaamse Waterweg uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van de hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens.

Je hebt daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de (criteria om de) termijn (te bepalen) gedurende dewelke jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die je kan uitoefenen overeenkomstig de GDPR.

Indien je wenst jouw recht op inzage / rectificatie / wissing te gebruiken, zal De Vlaamse Waterweg hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag en enkel indien dit recht in uw hoofde bestaat. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: privacy@vlaamsewaterweg.be

Persoonsgegevens die onvolledig of onnauwkeurig zijn kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. Je kan je recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan De Vlaamse Waterweg. De Vlaamse Waterweg zal hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

Als gebruiker heb je daarenboven het recht om zonder onredelijke vertraging jouw persoonsgegevens door de Vlaamse Waterweg te laten wissen. Je kan slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen dewelke De Vlaamse Waterweg zal beoordelen:

 • Wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • Wanneer je jouw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • Wanneer jouw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.

Recht op beperking van de verwerking / recht van bezwaar

Als gebruiker heb je het recht om van De Vlaamse Waterweg een beperking van de verwerking te bekomen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

 • Je betwist de juistheid van de persoonsgegevens;
 • De verwerking van De Vlaamse Waterweg blijkt onrechtmatig en je wenst geen wissing van de persoonsgegevens;
 • De Vlaamse Waterweg heeft je persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, doch je hebt deze nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • De Vlaamse Waterweg dient de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van de persoonsgegevens te beoordelen, en dit gedurende deze periode.

Je hebt bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. De Vlaamse Waterweg staakt hierna de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij de Vlaamse Waterweg dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van je persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw recht op bezwaar.

Je hebt daarnaast het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit wanneer hieraan rechtsgevolgen zijn verbonden of zulk besluit je in aanzienlijke mate kan treffen.

Tot slot heb je het recht te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing, indien van toepassing.

Indien je wenst jouw recht op bezwaar / beperking van de verwerking te gebruiken, zal De Vlaamse Waterweg hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: privacy@vlaamsewaterweg.be

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan De Vlaamse Waterweg verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen indien de verwerking gebeurt op basis van jouw toestemming. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens louter rust op jouw toestemming. Dit recht geldt niet wanneer de Vlaamse Waterweg haar verwerking baseerde op haar taak van algemeen belang.

Indien je wenst jouw recht op gegevensoverdraagbaarheid te gebruiken, zal De Vlaamse Waterweg hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: privacy@vlaamsewaterweg.be

Recht op vergetelheid

Telkens wanneer je De Vlaamse Waterweg terecht hebt verzocht om gegevens te rectificeren, te wissen of nog beperkt te verwerken zal De Vlaamse Waterweg elke ontvanger van deze persoonsgegevens hiervan in kennis stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onredelijk veel inspanning zou vergen. Je kan ook steeds informatie ontvangen over deze ontvangers.

Recht op het intrekken van je toestemming / het recht om klacht in te dienen

Je hebt steeds het recht om jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heb je het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Vlaamse Waterweg bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.
Indien je wenst jouw recht op inzage te gebruiken, zal De Vlaamse Waterweg hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: privacy@vlaamsewaterweg.be

Recht op informatie / transparantie

Bij de uitoefening van je rechten zal De Vlaamse Waterweg steeds handelen in overeenstemming met de GDPR en zodoende alle in de GDPR vereiste informatie verschaffen in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijke toegankelijke vorm dewelke je in een eenvoudige taal zal ontvangen.
De termijnen voor het beantwoorden van je verzoeken kunnen in uitzonderlijke omstandigheden, waaronder de complexiteit / veelheid van je verzoeken, verlengd worden. De Vlaamse Waterweg zal je daartoe binnen de maand na ontvangst van je verzoek in kennis stellen van deze verlenging en van het waarom van deze verlenging.
De Vlaamse Waterweg kan u in het kader van de uitoefening van uw rechten verzoeken om voorafgaand uw identiteit te bewijzen.

VI.6. VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

De Vlaamse Waterweg heeft, rekening houdend met de uitvoeringskosten ervan, de nodige veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van uw persoonsgegevens te voorkomen. Deze worden continu geactualiseerd o.a. door de aanpassing ervan aan de stand van de techniek.

Het is weliswaar bijzonder belangrijk dat u de veiligheidsvoorschriften naleeft, onder andere door derden geen toegang te geven tot uw registratieadres. U bent als enige verantwoordelijk voor het elk bezoek aan en gebruik van onze Website via uw “account”.

De Vlaamse Waterweg zal geen aansprakelijkheid aanvaarden indien zij op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakende feit.

VI.7. COOKIES

Tijdens het gebruik van de website kunnen zogenaamde “cookies” op je opslag worden geplaatst teneinde bepaalde keuzes van de terugkerende gebruiker te herinneren of om je bepaalde functionaliteiten aan te bieden.

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van de website onthouden.

Je kan op elk moment via de instellingen van je browser (meestal onder "Help" of "Internetopties") alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van je computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen instellingen voor het beheren van cookies.

VII. INTELLECTUELE EIGENDOM:

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren de Vlaamse Waterweg of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de Vlaamse Waterweg de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Bij miskenning door u van de intellectuele rechten, andere rechten van de Vlaamse Waterweg of derden, verbindt u zich ertoe de Vlaamse Waterweg of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen als gevolg van een inbreuk hierop.


Read more...