CMS HTMLText

Met een kwalificatiecertificaat stuurman kan de houder onmiddellijk de functie 'stuurman' op zijn dienstboekje laten vermelden. 

Aan welke voorwaarden moet men voldoen om een kwalificatiecertificaat stuurman te behalen en de aantekening in het dienstboekje te bekomen?

 • een vaartijd van minstens 180 dagen als volmatroos opgebouwd hebben en houder zijn van een certificaat radio-operator;
 • of een goedgekeurd opleidingsprogramma van minstens 3 jaar afgerond hebben voor het operationele niveau en een vaartijd van minstens 360 dagen opgebouwd hebben als onderdeel van het opleidingsprogramma alsook houder zijn van een certificaat radio-operator;
 • of een werkervaring van minstens 500 dagen als kapitein kunnen voorleggen en geslaagd zijn voor een competentiebeoordeling (examen) door het Examencentrum Binnenvaart Vlaanderen (of een andere bevoegde autoriteit) ) waaruit blijkt dat je voldoet aan de competentienormen van het operationele niveau alsook houder zijn van een certificaat radio-operator.
 • de retributie betalen.

Hoe kan men een Kwalificatiecertificaat Stuurman aanvragen?

U downloadt het aanvraagformulier (onderaan terug te vinden) en stuurt dit ingevuld en met de nodige bewijsstukken op naar het adres dat vermeld wordt op het aanvraagformulier of naar het emailadres  bvc@vlaamsewaterweg.be met als onderwerp: ‘examen aanvraag kwalificatie stuurman’. Om te kunnen deelnemen aan het examen, dient u onderstaande documenten voor te leggen :

 • het aanvraagformulier ‘Kwalificatiecertificaat stuurman aanvraag examen’;
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • Indien van toepassing (bij eerste afgifte van een kwalificatiecertificaat van de Unie aan dekbemanningslid ), medische geschiktheid a.d.h.v. een medische verklaring van een erkende arts.
 • Kopie van een certificaat van Radiotelefonist (VHF).
 • Monsterboekje waaruit blijkt dat men ten minste 500 dagen werkervaring als kapitein bezit

stuurman examen.docx
stuurman examen.pdf

Wat omvat het examen?

Theorie:
 
Het theoretisch examen wordt afgenomen via een examentoepassing op computer in het examencentrum. Het theoretisch examen bestaat uit 7 deelexamens met een aantal multiple choice vragen die peilen naar de competenties die een matroos dient te hebben. 

Deelexamen 1: Navigatie 

 • De stuurman is in staat de leiding van het vaartuig assistentie te verlenen bij het manoeuvreren en besturen van een vaartuig op binnenwateren. De matroos moet hiertoe in staat zijn op alle soorten waterwegen en in alle soorten havens;

Deelexamen 2: Bedienden van het vaartuig

 • De stuurman moet in staat zijn de leiding van het vaartuig te assisteren bij de controle op de bediening van het vaartuig en de zorg voor de opvarenden;
 • De stuurman moet in staat zijn de uitrusting van het vaartuig te gebruiken; 

Deelexamen 3: Ladingbehandeling, stuwen en passagiersvervoer

 • De stuurman moet in staat zijn de leiding van het vaartuig te assisteren bij het voorbereiden van, stuwen van lading en toezicht op de lading tijdens het laden en lossen;
 • De stuurman moet in staat zijn de leiding van het vaartuig te assisteren bij dienstverlening aan passagiers en rechtstreeks bijstand te verlenen aan gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit overeenkomstig de opleidingsvereisten en instructies van bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 1177/2010 van het Europees Parlement en de Raad.  

Deelexamen 4: Scheepsbouw, elektriciteit, elektronica en meet-en regeltechniek

 • De stuurman moet in staat zijn de leiding van het vaartuig te assisteren bij werkzaamheden op het gebied van scheepswerktuigkunde, elektriciteit, elektronica en meet- en regeltechniek, teneinde de algemene technische veiligheid te waarborgen;
 • De stuurman moet in staat zijn onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan uitrusting op het gebied van scheepswerktuigkunde elektriciteit, elektronica en meet- en regeltechnieken teneinde de algemene technische veiligheid te waarborgen.

Deelexamen 5: Onderhoud en reparatie 

 • De stuurman moet in staat zijn de leiding te assisteren bij het onderhoud en de reparatie van het vaartuig, zijn apparatuur en zijn uitrusting.
  Deelexamen 6: Communicatie 
 • De stuurman moet in staat zijn de algemene en beroepsmatige communicatie te verzorgen, hetgeen ook de vaardigheid inhoudt om gestandaardiseerde communicatiezinnen te gebruiken in geval van communicatieproblemen;
 • De stuurman moet over sociale vaardigheden beschikken. 

Deelexamen 7: Gezondheid, veiligheid en milieubescherming 

 • De stuurman moet in staat zijn de veiligheidsvoorschriften in acht te nemen, en zich bewust zijn van het belang van de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en van het belang van het milieu;
 • De stuurman moet in staat zijn het belang van opleiding aan boord te herkennen en treedt kordaat op in geval van noodsituaties;
 • De stuurman moet in staat zijn voorzorgsmaatregelen te nemen om brand te voorkomen en brandblusapparatuur correct kunnen gebruiken;

De stuurman moet in staat zijn taken uit te voeren en daarbij het belang van milieubescherming in acht te nemen.

Praktijk:

Het praktijkexamen bestaat uit een deel dat afgenomen wordt op een vaartuig en een deel dat afgenomen wordt op de simulator in het examencentrum.
Overeenkomstig de bepalingen van de “Standaarden voor het praktijkexamen ter verkrijging van een Kwalificatiecertificaat Stuurman” zullen in het praktijkexamen de verschillende examenonderdelen getest worden. 

In het praktijkdeel dat afgenomen wordt op een vaartuig zullen bepaalde examenonderdelen getest worden aan de hand van specifieke handelingen die de kandidaat moet uitvoeren (bvb. meren en ontmeren). Een aantal andere examenonderdelen in het praktijkdeel dat afgenomen wordt op een vaartuig zullen bevraagd worden aan de hand van getoond beeldmateriaal waarover een aantal open vragen worden gesteld aan de kandidaat. 

 

 
Read more...

CMS HTMLText

Contactinfo Schoten 

Adres: Hoogmolendijk 1, 2900 Schoten
Tel.: +32 11 24 40 83

Contactinfo Evergem

Ringvaartweg-Mariakerke 1, 9030 Gent
Tel.: +32 9 292 12 95  

E-mail: 

bvc@vlaamsewaterweg.be

Read more...