KWALIFICATIECERTIFICAAT MATROOS (VERKLARING MATROOS):

Met een kwalificatiecertificaat matroos (verklaring matroos) kan de houder onmiddellijk de functie 'matroos' op zijn dienstboekje laten vermelden. 
Een matroos is iemand die alle algemene en voorkomende werkzaamheden aan boord van een schip verricht die nodig zijn om het schip rein en zeewaardig te houden. Dit houdt onder meer in het onderhoud aan en het schoonhouden van het schip, roerganger zijn en uitkijk houden. Waar het zeilschepen betreft gaat het ook om het bedienen van de zeilen.

Aan welke voorwaarden moet men voldoen om een kwalificatiecertifciaat matroos (verklaring matroos) te behalen en de aantekening in het dienstboekje te bekomen?

 • minstens 17 jaar zijn en een goedgekeurd opleidingsprogramma van minstens 2 jaar voor het operationele niveau afgerond hebben alsook een vaartijd van minstens 90 dagen opgebouwd hebben als onderdeel van het opleidingsprogramma;
 • of minstens 18 jaar zijn en geslaagd zijn voor een competentiebeoordeling (examen) door het Examencentrum Binnenvaart Vlaanderen  (of een andere bevoegde autoriteit) waaruit blijkt dat je voldoet aan de competentienormen van het operationele niveau alsook een vaartijd van minstens 360 dagen opgebouwd hebben ofwel een vaartijd van minstens 180 dagen opgebouwd hebben en in aanvulling daarop een werkervaring van minstens 250 dagen aan boord van een zeeschip als dekbemanningslid;
 • of een goedgekeurd opleidingsprogramma van minstens 9 maanden voor het operationele niveau afgerond hebben en een vaartijd van minstens 90 dagen opgebouwd hebben als onderdeel van het opleidingsprogramma. Daarbovenop dien je een werkervaring van minstens 5 jaar (voorafgaand aan de inschrijving voor het goedgekeurd opleidingsprogramma) te hebben ofwel een werkervaring van minstens 500 dagen aan boord van een zeeschip als dekbemanningslid (voorafgaand aan de inschrijving voor het goedgekeurd opleidingsprogramma) ofwel een beroepsopleiding van minstens 3 jaar voltooid hebben (voorafgaand aan de inschrijving voor het goedgekeurd opleidingsprogramma;

Hoe kan men een Kwalificatiecertificaat Matroos (verklaring matroos) aanvragen?

U downloadt het aanvraagformulier (onderaan terug te vinden) en stuurt dit ingevuld en met de nodige bewijsstukken op naar het adres dat vermeld wordt op het aanvraagformulier of naar het emailadres bvc@vlaamsewaterweg.be met als onderwerp: ‘aanvraag examen binnenvaart’.
Om te kunnen deelnemen aan het examen, dient u onderstaande documenten voor te leggen :

 • het aanvraagformulier ‘Kwalificatiecertificaat matroos aanvraag examen’;
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • Kopie van alle ingevulde pagina’s van uw dienstboekje(s) of uw originele dienstboekje(s) voorleggen aan het loket, samen met uw aanvraag;
 • Medische geschiktheid a.d.h.v. een medische verklaring van een erkende arts en niet ouder dan 3 maanden.
 • In de tussenperiode worden in Vlaanderen medische verklaringen aanvaard van erkende Vlaamse en Nederlandse artsen.

kwalificatie matroos examen.docx
kwalificatie matroos examen.pdf

Wat omvat het examen?

Theorie:
 
Het theoretisch examen wordt afgenomen via een examentoepassing op computer in het examencentrum. Het theoretisch examen bestaat uit 7 deelexamens met een aantal multiple choice vragen die peilen naar de competenties die een matroos dient te hebben. 

Deelexamen 1: Navigatie 

 • De matroos is in staat de leiding van het vaartuig assistentie te verlenen bij het manoeuvreren en besturen van een vaartuig op binnenwateren. De matroos moet hiertoe in staat zijn op alle soorten waterwegen en in alle soorten havens;

Deelexamen 2: Bedienden van het vaartuig

 • De matroos moet in staat zijn de leiding van het vaartuig te assisteren bij de controle op de bediening van het vaartuig en de zorg voor de opvarenden;
 • De matroos moet in staat zijn de uitrusting van het vaartuig te gebruiken; 

Deelexamen 3: Ladingbehandeling, stuwen en passagiersvervoer

 • De matroos moet in staat zijn de leiding van het vaartuig te assisteren bij het voorbereiden van, stuwen van lading en toezicht op de lading tijdens het laden en lossen;
 • De matroos moet in staat zijn de leiding van het vaartuig te assisteren bij dienstverlening aan passagiers en rechtstreeks bijstand te verlenen aan gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit overeenkomstig de opleidingsvereisten en instructies van bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 1177/2010 van het Europees Parlement en de Raad.  

Deelexamen 4: Scheepsbouw, elektriciteit, elektronica en meet-en regeltechniek

 • De matroos moet in staat zijn de leiding van het vaartuig te assisteren bij werkzaamheden op het gebied van scheepswerktuigkunde, elektriciteit, elektronica en meet- en regeltechniek, teneinde de algemene technische veiligheid te waarborgen;
 • De matroos moet in staat zijn onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan uitrusting op het gebied van scheepswerktuigkunde elektriciteit, elektronica en meet- en regeltechnieken teneinde de algemene technische veiligheid te waarborgen.

Deelexamen 5: Onderhoud en reparatie 

 • De matroos moet in staat zijn de leiding te assisteren bij het onderhoud en de reparatie van het vaartuig, zijn apparatuur en zijn uitrusting.
  Deelexamen 6: Communicatie 
 • De matroos moet in staat zijn de algemene en beroepsmatige communicatie te verzorgen, hetgeen ook de vaardigheid inhoudt om gestandaardiseerde communicatiezinnen te gebruiken in geval van communicatieproblemen;
 • De matroos moet over sociale vaardigheden beschikken. 

Deelexamen 7: Gezondheid, veiligheid en milieubescherming 

 • De matroos moet in staat zijn de veiligheidsvoorschriften in acht te nemen, en zich bewust zijn van het belang van de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en van het belang van het milieu;
 • De matroos moet in staat zijn het belang van opleiding aan boord te herkennen en treedt kordaat op in geval van noodsituaties;
 • De matroos moet in staat zijn voorzorgsmaatregelen te nemen om brand te voorkomen en brandblusapparatuur correct kunnen gebruiken;

De matroos moet in staat zijn taken uit te voeren en daarbij het belang van milieubescherming in acht te nemen.

Praktijk:

Het praktijkexamen bestaat uit een deel dat afgenomen wordt op een vaartuig en een deel dat afgenomen wordt op de simulator in het examencentrum.
Overeenkomstig de bepalingen van de “Standaarden voor het praktijkexamen ter verkrijging van een Kwalificatiecertificaat Matroos” z ullen in het praktijkexamen de verschillende examenonderdelen getest worden. 

In het praktijkdeel dat afgenomen wordt op een vaartuig zullen bepaalde examenonderdelen getest worden aan de hand van specifieke handelingen die de kandidaat moet uitvoeren (bvb. meren en ontmeren). Een aantal andere examenonderdelen in het praktijkdeel dat afgenomen wordt op een vaartuig zullen bevraagd worden aan de hand van getoond beeldmateriaal waarover een aantal open vragen worden gesteld aan de kandidaat. 

Read more...

Contactgegevens Binnenvaartloket

Contactinfo Schoten 

Adres: Hoogmolendijk 1, 2900 Schoten
Tel.: +32 11 24 40 83

Contactinfo Evergem

Ringvaartweg-Mariakerke 1,9030 Gent
Tel.: +32 9 292 12 95  

E-mail: bvc@vlaamsewaterweg.be

Read more...