Registratie en uitrusting

Registratie

Een pleziervaartuig dat zich op de Belgische binnenwateren of Belgische zee bevindt, moet geregistreerd zijn. Een pleziervaartuig kan voorzien zijn van een Belgische registratiebrief of een buitenlandse registratiebrief, als deze wettelijk het recht geeft de betreffende buitenlandse vlag te voeren.

Pleziervaartuigen met een lengte vanaf 2,5 m waarvan de eigenaar een band met België heeft, kunnen geregistreerd worden.

Er is sprake van een band met België als:

 • het pleziervaartuig voor meer dan 50% in eigendom is van Belgen of personen die officieel in België wonen of;
 • het pleziervaartuig voor minstens 50% in eigendom is van een rechtspersoon ingeschreven in de KBO of;
  een combinatie van bovenstaande.

Daarnaast kan er ook voor pleziervaartuigen die voor het eerst op de Europese markt zijn gebracht in België door een handelaar in de pleziervaartuig, een registratiebrief aangevraagd worden.

Meer informatie en aanvraag van de registratiebrief (inclusief de overgangsmaatregelen van immatriculatie en vlaggenbrief naar registratie): Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

 

Meetbrief

Pleziervaartuigen met een romplengte gelijk aan of groter dan 20 m moeten een meetbrief voor binnenvaartuigen aan boord hebben.

Dit document vermeldt de voornaamste kenmerken van het vaartuig (lengte, breedte, diepgang, waterverplaatsing,…), is 15 jaar geldig en nadien per 15 jaar verlengbaar.

Om een meetbrief of de verlenging van een meetbrief te bekomen, dient het vaartuig te worden gemeten door een bevoegde scheepsmeter. Na meting en controle van de nodige documenten (eigendomsbewijs, attest motorvermogen en eventueel bouwplan) wordt de meetbrief toegestuurd of aan boord verlengd.

Meer informatie: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

 

Uniebinnenvaartcertificaat

Het uniebinnenvaartcertificaat geeft aan dat een schip voldoet aan de Europese richtlijn betreffende de technische voorschriften voor binnenschepen. Deze Richtlijn geldt voor vaartuigen ≥ 20 m of waarvan het product lengte (L) x breedte (B) x max. diepgang (T) groter is dan 100m³. Het uniebinnenvaartcertificaat wordt afgegeven na een technische schouwing van het vaartuig. De zone waarin het schip kan varen wordt op het certificaat aangegeven. Indien het schip op de Rijn mag varen wordt een bijkomende zone R op het certificaat aangegeven.

Meer informatie: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

 

Uniek Europees Scheepsidentificatienummer (ENI)

Vaartuigen in bezit van een Uniebinnenvaartcertificaat moeten ook in bezit zijn van een Uniek Europees scheepsidentificatienummer.

Het unieke Europese scheepsidentificatienummer wordt toegekend aan vaartuigen waarop het KB van 19 maart 2009 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen  van toepassing is. Het verandert niet tijdens de levensduur van een schip. Vaartuigen die al beschikken over een officieel nummer (ook een niet-Belgisch) behouden dat nummer. De nummers die toegekend worden door België hebben volgend formaat: 061XXXXX.

Voorwaarden:

 • te boek gesteld in België of, indien niet te boek gesteld in een andere Europese lidstaat, met thuishaven in België. Indien te boek gesteld in een andere Europese lidstaat dient het nummer in dat land te worden aangevraagd;
 • zijn eigendom van het vaartuig aantonen.

Meer informatie: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

 

Certificaat van deugdelijkheid

Een certificaat van deugdelijkheid is een document dat na onderzoek van het vaartuig wordt afgegeven en dat bevestigt dat het vaartuig voldoet aan de wettelijke voorschriften om als pleziervaartuig voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik te varen. Dit certificaat is 5 jaar geldig. Het is vereist voor het verkrijgen en behouden van een registratiebrief als pleziervaartuig voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik.

Meer informatie: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

 

Verklaring van overeenstemming

De verklaring van overeenstemming CE (declaration of conformity) is een verklaring van de bouwer waaruit blijkt dat het vaartuig, de waterscooter of de motor, gebouwd is volgens de geldende Europese reglementering (vastgelegd in ISO-normen). Zij vermeldt de beschrijving, de CIN-code (dit is het identificatienummer van het vaartuig of de waterscooter en voor de motor het serienummer), de tijdens de bouw gebruikte ISO-normen, enz.

Deze CIN-code is onuitwisbaar aangebracht op het vaartuig. Bij vaartuigen gebouwd in België begint deze code met BE-XXX, waarbij XXX de code van de fabrikant is die hij verkreeg van de FOD Mobiliteit en Vervoer. De FOD Mobiliteit en Vervoer houdt een lijst bij van alle erkende fabrikanten in België.

Op ieder vaartuig moet behalve het rompidentificatienummer nog een afzonderlijk permanent bevestigd plaatje van de fabrikant worden aangebracht waarop het volgende moet vermeld staan: naam van de fabrikant, CE-markering (gevolgd door het identificatienummer indien van toepassing), categorie bootontwerp, maximale belasting en toegelaten aantal personen.

Op sommige vaartuigen, zoals kano’s, kajaks, wedstrijdvaartuigen, enz. is deze regelgeving niet van toepassing.

Meer informatie: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

 

Belasting inverkeerstelling

Er wordt een belasting geheven op pleziervaartuigen langer dan 7,5 m wanneer er een vlaggenbrief is of moet worden afgegeven. Voor vaartuigen die tweedehands worden aangekocht en die daarvoor al ingeschreven waren, vermindert de belasting per jaar inschrijving van het vaartuig. Voor de betaling van deze belasting zal u gecontacteerd worden door de bevoegde dienst.

Naast de belasting op inverkeerstelling, betaalt u voor boten echter geen jaarlijkse verkeersbelasting.

Tarieven:

 • Jachten en pleziervaartuigen langer dan 7,5 m als er een vlaggenbrief is of moet worden afgegeven: 2.478 euro;
  tweedehandsvaartuigen (reeds eerder ingeschreven): de belasting vermindert met 247,80 euro per jaar van inschrijving van het vaartuig tot aan de minimum belasting van 61,50 euro;
 • jachten ouder dan 10 jaar: steeds minimumbelasting van 61,50 euro.
 • Voor een bootaanhangwagen betaalt u steeds een forfaitaire belasting. Als de maximum toegelaten massa (MTM) niet meer bedraagt dan 750 kg, moet u voor het gebruik op de openbare weg een aangifte indienen. Het aanslagbiljet ontvangt u op het einde van oktober. Voor de zwaardere bootaanhangwagens zal u ongeveer een maand na de inschrijving bij de DIV een aanslagbiljet ontvangen.

Meer informatie: Vlaamse Belastingdienst

 

Herkenningstekens

Op het pleziervaartuig moeten een aantal herkenningstekens vermeld worden. De kentekens moeten duidelijk leesbaar en onuitwisbaar zijn. Zij moeten licht van kleur zijn op een donkere grond, of donker van kleur op een lichte grond. De breedte en de lijndikte van de tekens moeten in verhouding staan tot de opgelegde of aanbevolen hoogte. 

Kleinzeilerij en waterscooters

Met kleinzeilerij wordt bedoeld de pleziervaartuigen zonder motor, zonder kajuit, met zeil en een romplengte van 6,5 m of minder.

 • Registratienummer: 10 cm hoog, aan beiden zijden of op de achterzijde

Geregistreerd voor de binnenwateren - Klein schip (kleiner dan 20 m)

 • Naam van het vaartuig: 10 cm hoog, aan beide zijden;
 • Thuishaven: 10 cm hoog, aan beide zijden of achteraan;
 • Registratienummer: 
  • 10 cm hoog, aan beide kanten aan de voorsteven of in het midden;
  • 20 cm hoog als de maximale snelheid meer dan 20km/h bedraagt. 

Geregistreerd voor de binnenwateren - Groot schip (vanaf 20 m)

 • Naam van het vaartuig: 20 cm hoog, aan beide zijden en achteraan;
 • Thuishaven: 15 cm hoog, aan beide zijden of achteraan;
 • Land(code): 15 cm hoog, aan beide zijden of achteraan;
 • Uniek Europees scheepsidentificatienummer (ENI): 20 cm hoog, aan beide zijden en achteraan;
 • Metingsmerk: 10 cm hoog (aanbevolen hoogte), op de achtersteven.

Meer informatie: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

 

Uitrusting

De uitrusting is afhankelijk van de registratie van het vaartuig (vaargebied ‘binnenwateren’ of ‘binnenwateren en zee’) en de zone waarin het vaartuig vaart.

Alle veiligheidsuitrusting die zich aan boord van het pleziervaartuig bevindt, moet zich in goede staat en bevinden en klaar zijn voor gebruik.

De lijst van verplichte en aanbevolen uitrusting aan boord van het pleziervaartuig is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Meer informatie: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Read more...

Wijzigingen vanaf 1 september 2019

Op 4 juli 2019 verscheen het nieuwe KB pleziervaart in het Staatsblad. Met deze vernieuwing wordt sterk ingezet op administratieve vereenvoudiging en verhoging van de veiligheid. Meer info vind je op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Read more...