CMS HTMLText

Immatriculatie

Volgens Art. 9.03 van het KB betreffende het immatriculatiedocument voor pleziervaartuigen en tot wijziging van diverse bepalingen inzake retributies voor de  scheepvaart  (15/12/2013), moet elk pleziervaartuig in België (uitzonderingen: wedstrijdvaartuig, kano en kajak, gondel en waterfiets, zeilplank, surfplank, opblaasbare boot niet geschikt voor motor, vlot, kleine schepen met een romplengte < 2,5 m tenzij waterscooter) dat een band heeft met België voorzien zijn van een immatriculatiedocument om zich op de scheepvaartwegen of hun aanhorigheden te mogen bevinden.

Er is een band met België als:

 • voor wat natuurlijke personen betreft, ten minste 50% toebehoort aan Belgen of in België ingeschreven personen;
 • voor wat rechtspersonen betreft, 100% toebehoort aan een in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) ingeschreven rechtspersoon.

Immatriculatie is verplicht voor pleziervaartuigen (L<20m). Immatriculatie is eveneens verplicht voor kleine vaartuigen, andere dan pleziervaartuigen.

Het immatriculatiedocument of een kopie ervan moet aan boord worden bewaard. Het nummer van de immatriculatie moet worden aangebracht in het midden van de romp of aan de voorsteven, aan weerszijden van het vaartuig (hoogte 0,10 m (of 0,20 m indien de snelheid > 20 km/u bedraagt). Het immatriculatienummer is definitief en blijft bij het pleziervaartuig behoren.

Vrijwillige aanvraag: Sommige vaartuigen waarop de regels van het immatriculatiedocument niet van toepassing zijn (bv. kano’s en kajaks, waterfietsen en gondels, vaartuigen in bezit van een immatriculatieplaat), kunnen, volgens dezelfde procedure, vrijwillig een immatriculatiedocument aanvragen voor zover er een band met België kan worden aangetoond.

Buitenlandse plezierboten moeten hun nationale vlag voeren of de letter of lettercombinatie dragen van hun land zoals bepaald in aanhangsel 1 van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (APSB) en de scheepsdocumenten aan boord hebben die in hun land verplicht zijn (bv. ICP - International Certificate for Pleasurecrafts).

Uit de vaart: Als de boot wordt vernietigd, in het buitenland wordt verkocht of niet meer wordt gebruikt, moet dit worden gemeld aan één van de loketten en moet de eventuele immatriculatieplaat ter schrapping worden teruggestuurd.

Snelheidsnummer

De toegelaten snelheden voor de pleziervaart op de verschillende waterwegen worden bepaald door de beheerders van de waterwegen.

Vaartuigen die meer dan 20 km/h varen, moeten een snelheidsnummer aanbrengen. Als snelheidsnummer geldt het nummer van de immatriculatie (de letter B gevolgd door het nummer met tekens van 0,20 m hoog). Bij pleziervaartuigen waar tengevolge van de constructie niet kan worden voldaan aan deze afmeting, mag de hoogte van de tekens worden beperkt tot ten minste 0,10 m.

Buitenlandse plezierboten moeten hun nationale vlag voeren of de letter of lettercombinatie dragen van hun land zoals bepaald in aanhangsel 1 van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (APSB).

Vlaggenbrief

Pleziervaartuigen die varen in volle zee, vreemde wateren en Belgische zeewateren (de territoriale zee, de havens van de kust, de haven van Gent, de kanalen Oostende-Brugge en Zeebrugge-Brugge, het Belgisch gedeelte van het kanaal Gent-Terneuzen alsook de Beneden-Zeeschelde) moeten in het bezit zijn van een vlaggenbrief. De afgifte van een vlaggenbrief is tevens een inschrijving in het register der pleziervaartuigen.

Er bestaan twee soorten vlaggenbrieven:

de niet-commerciële vlaggenbrief voor pleziervaartuigen die niet mogen worden verhuurd of gebruikt voor het vervoer van betalende passagiers, goederen of dieren;

de commerciële vlaggenbrief voor pleziervaartuigen verhuurd of gebruikt voor het vervoer van maximum 12 passagiers maar niet voor het vervoer van goederen of dieren. (Let op: wie betalende passagiers vervoert (charter), ongeacht het aantal, moet over een gepast STCW-certificaat  beschikken of een skipper aan boord hebben met deze kwalificatie.)

Uitzonderingen:

vaartuigen korter dan 2,5 m, kajaks en waterfietsen krijgen geen vlaggenbrief;

vaartuigen langer dan 24 m of vaartuigen die het zeehengelen met betalende passagiers uitoefenen of vaartuigen gebruikt of bestemd voor het vervoer van meer dan 12 betalende passagiers, worden niet beschouwd als pleziervaartuigen. Zij krijgen een zeebrief.

Elk pleziervaartuig onder een buitenlandse vlag moet de documenten aan boord hebben die zijn nationaliteit bevestigen (registratie, immatriculatie, ICP) overeenkomstig de reglementering van zijn land.

Wetgeving: KB van 4 juni 1999

Meer informatie:

http://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart/vaartuig/immatriculatie

Contact:

E-mail: registration.yachting@mobilit.fgov.be
Telefoon: 02/277 35 31

Loket pleziervaart Brussel, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel
Loketuren: dinsdag en vrijdag van 9 tot 11u45

Loket pleziervaart Oostende, Natiënkaai 5, 8400 Oostende
Loketuren:  dinsdag en donderdag van 9u tot 11u45

Loket pleziervaart Gent, Port Arthurlaan 12, 9000 Gent
Loketuren: dinsdag en donderdag van 9 tot 11u45

Pleziervaart Antwerpen, Posthoflei 5, 2600 Antwerpen (Berchem)
geen loket

Meetbrief

Artikel 8 van het KB Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk (ARSK) van 15 oktober 1935 bepaalt dat elke schipper in het bezit moet zijn van een meetbrief.

Pleziervaartuigen met een romplengte gelijk aan of groter dan 20 m moeten een meetbrief voor binnenvaartuigen aan boord hebben.

Dit document vermeldt de voornaamste kenmerken van het vaartuig (lengte, breedte, diepgang, waterverplaatsing,…), is 15 jaar geldig en nadien per 10 jaar verlengbaar. Om een meetbrief of de verlenging van een meetbrief te bekomen, dient het vaartuig te worden gemeten door een bevoegde scheepsmeter. Na meting en controle van de nodige documenten (eigendomsbewijs, attest motorvermogen en eventueel bouwplan) wordt de meetbrief toegestuurd of aan boord verlengd

Meer informatie:

http://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart/vaartuig/meetbrief

Contact

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Pleziervaartcommissie
telefoon: 059/ 33 95 00 (afspraken)
e-mail: pleziervaartcommissie@mobilit.fgov.be (afspraken)

Communautair certificaat – certificaat van onderzoek

Het communautair certificaat geeft dat een schip voldoet aan de Europese richtlijn betreffende de technische voorschriften voor binnenschepen (Richtlijn 2006/87/EG). Deze richtlijn geldt voor vaartuigen ≥ 20 m of waarvan het product lengte (L) x breedte (B) x max. diepgang (T) groter is dan 100m³. Het communautair certificaat wordt afgegeven na een technische schouwing van het vaartuig. De zone waarin het schip kan varen wordt op het certificaat aangegeven. Indien het schip op de Rijn mag varen wordt een bijkomende zone R op het certificaat aangegeven.

Voorwaarden

Het deelonderzoek in verband met het casco wordt aangetoond door een bewijs van deugdelijkheid of klassecertificaat, afgegeven door een erkende classificatiemaatschappij.

Het schip moet door de Commissie van Onderzoek voor de verdere overeenstemming met de geldende reglementering worden onderzocht. In afwachting van het uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden, naar aanleiding van het onderzoek, kan de Commissie van Onderzoek een voorlopig certificaat afleveren. Wanneer het vaartuig in overeenstemming is met de technische voorschriften zal de Commissie van Onderzoek het definitief communautair certificaat afleveren.

Meer informatie:

http://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart/vaartuig/communautair_certificaat

Contact

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Pleziervaartcommissie
Telefoon: 059 33 95 00 (afspraken)
e-mail pleziervaartcommissie@mobilit.fgov.be (afspraken)

Uniek Europees Scheepsidentificatienummer (ENI)

Vaartuigen in bezit van een communautair certificaat of een certificaat van onderzoek moeten ook in bezit zijn van een Uniek Europees scheepsidentificatienummer.

Het unieke Europese scheepsidentificatienummer wordt toegekend aan vaartuigen waarop het KB van 19 maart 2009 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen  van toepassing is. Het verandert niet tijdens de levensduur van een schip. Vaartuigen die al beschikken over een officieel nummer (ook een niet-Belgisch) behouden dat nummer. De nummers die toegekend worden door België hebben volgend formaat: 061XXXXX.

Voorwaarden:

 • te boek gesteld in België of, indien niet te boek gesteld in een andere Europese lidstaat, met thuishaven in België. Indien te boek gesteld in een andere Europese lidstaat dient het nummer in dat land te worden aangevraagd;
 • zijn eigendom van het vaartuig aantonen.
Contact

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Pleziervaartcommissie
Telefoon: 059 33 95 00 (afspraken)
e-mail: pleziervaartcommissie@mobilit.fgov.be (afspraken)

Certificaat van deugdelijkheid

Een certificaat van deugdelijkheid is een document dat na onderzoek van het vaartuig wordt afgegeven en dat bevestigt dat het vaartuig voldoet aan de wettelijke voorschriften om op zee te varen. Dit certificaat is 5 jaar geldig. Het is vereist voor het verkrijgen en behouden van een commerciële vlaggenbrief (voor pleziervaartuigen die mogen worden verhuurd of gebruikt voor het vervoer van maximum 12 passagiers, maar niet voor het vervoer van goederen of dieren).

Voor pleziervaartuigen met een geldige commerciële vlaggenbrief wordt, op aanvraag, opnieuw een certificaat van deugdelijkheid uitgereikt met als vervaldatum dezelfde als deze van de lopende commerciële vlaggenbrief, maar niet later dan de datum van de schouwing + 5 jaar en 3 maand.

In het geval de gegevens op het certificaat wijzigen, dient een nieuw certificaat te worden aangevraagd. Bij een nieuwe eigenaar kan de afgifte slechts gebeuren na een onderzoek aan boord.

De prijs is afhankelijk van de lengte (L) van het vaartuig en het soort onderzoek. Als een inspecteur zich voor een inspectie van het vaartuig naar het buitenland moet verplaatsen dan worden bijkomende tarieven aangerekend.

Meer informatie:

http://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart/vaartuig/certificaat_van_deugdelijkheid

Contact

Scheepvaartcontrole Pleziervaart
Natiënkaai 5
8400 Oostende
Telefoon: 059 33 95 09 of 059 33 95 02
Fax: 02 277 40 95
Mail: yachting@mobilit.fgov.be

Verklaring van overeenstemming

De verklaring van overeenstemming CE (declaration of conformity) is een verklaring van de bouwer waaruit blijkt dat het vaartuig, de waterscooter of de motor, gebouwd is volgens de geldende Europese reglementering (vastgelegd in ISO-normen). Zij vermeldt de beschrijving, de CIN-code (dit is het identificatienummer van het vaartuig of de waterscooter en voor de motor het serienummer), de tijdens de bouw gebruikte ISO-normen, enz.

Deze CIN-code is onuitwisbaar aangebracht op het vaartuig. Bij vaartuigen gebouwd in België begint deze code met BE-XXX, waarbij XXX de code van de fabrikant is die hij verkreeg van de FOD Mobiliteit en Vervoer. De FOD Mobiliteit en Vervoer houdt een lijst bij van alle erkende fabrikanten in België.

Op ieder vaartuig moet behalve het rompidentificatienummer nog een afzonderlijk permanent bevestigd plaatje van de fabrikant worden aangebracht waarop het volgende moet vermeld staan: naam van de fabrikant, CE-markering (gevolgd door het identificatienummer indien van toepassing), categorie bootontwerp, maximale belasting en toegelaten aantal personen.

Op sommige vaartuigen, zoals kano’s, kajaks, wedstrijdvaartuigen, enz. is deze regelgeving niet van toepassing.

Meer informatie:

http://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart/vaartuig/verklaring_van_overeenstemming

Contact

Scheepvaartcontrole Pleziervaart
Natiënkaai 5
8400 Oostende
Telefoon: 059 33 95 09 of 059 33 95 02
Mail: yachting@mobilit.fgov.be

Belasting inverkeerstelling

Er wordt een belasting geheven op pleziervaartuigen langer dan 7,5 m wanneer er een vlaggenbrief is of moet worden afgegeven. Voor vaartuigen die tweedehands worden aangekocht en die daarvoor al ingeschreven waren, vermindert de belasting per jaar inschrijving van het vaartuig. Voor de betaling van deze belasting zal u gecontacteerd worden door de bevoegde dienst.

Naast de belasting op inverkeerstelling, betaalt u voor boten echter geen jaarlijkse verkeersbelasting.

Tarieven:

 • Jachten en pleziervaartuigen langer dan 7,5m als er een vlaggenbrief is of moet worden afgegeven: 2.478 euro;
  tweedehandsvaartuigen (reeds eerder ingeschreven): de belasting vermindert met 247,80 euro per jaar van inschrijving van het vaartuig tot aan de minimum belasting van 61,50 euro;
 • jachten ouder dan 10 jaar: steeds minimumbelasting van 61,50 euro.
 • Voor een bootaanhangwagen betaalt u steeds een forfaitaire belasting. Als de maximum toegelaten massa (MTM) niet meer bedraagt dan 750 kg, moet u voor het gebruik op de openbare weg een aangifte indienen. Het aanslagbiljet ontvangt u op het einde van oktober. Voor de zwaardere bootaanhangwagens zal u ongeveer een maand na de inschrijving bij de DIV een aanslagbiljet ontvangen.
Contact

Vlaamse Belastingdienst
Afdeling Taxatie
Vaartstraat 16
9300 Aalst
e-mail: datastewards@fb.vlaanderen.be
http://belastingen.vlaanderen.be/boten

Uitrusting

Voor de binnenwateren is de volgende voorgeschreven uitrusting aan boord van pleziervaartuigen vereist:

Binnenwateren: uitgezonderd Gemeenschappelijke Maas en Brussel-Schelde
uitgezonderd: wedstrijdroeiboot en trainingsroeiboot, kano en kajak, zeilplank, surfplank, opblaasbaar bootje niet geschikt om met motor te worden voortbewogen, vlot)
Reddingsmiddelen: reddingsgordel (of kussen of vest) voor iedere opvarende; personen op waterscooters moeten een reddingsgordel dragen.

 • Nautische instrumenten: marifoon voor motorschepen langer dan 7 m.
 • Uitrustingsmaterieel (behalve voor waterscooters): anker of dreg, pomp of hoosvat, reserve voortstuwingsmiddel, 2 touwen minstens gelijk aan de lengte van het vaartuig, blusapparaat voor motorjachten.

Binnenwateren: Gemeenschappelijke Maas en Brussel-Schelde

 • Reddingsmiddelen: reddingsgordel (of kussen of vest) voor iedere opvarende.
 • Nautische instrumenten: misthoorn of toeter.
 • Uitrustingsmaterieel: anker of dreg, pomp of hoosvat, één of meer pagaaien of roeispanen, 2 touwen (30m en 10m), blusapparaat voor motorjachten.

Read more...

CMS HTMLText

Op 4 juli 2019 verscheen het nieuwe KB pleziervaart in het Staatsblad. Met deze vernieuwing wordt sterk ingezet op administratieve vereenvoudiging en verhoging van de veiligheid. Meer info vind je op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Read more...