Dienstboekje

De bevoegde autoriteit is verantwoordelijk voor het invullen van de gegevens van algemene aard en voor de afstempeling ter controle. Hiervoor kan zij vragen om het vaartijdenboek, uittreksels ervan of andere geschikte documenten voor te leggen.

Enkel reizen recenter dan 15 maanden kunnen afgestempeld worden.

Bij zijn eerste indiensttreding aan boord, dient de houder het dienstboekje af te geven aan de bestuurder van het schip. Het dienstboekje moet minstens éénmaal per jaar worden afgestempeld door een bevoegde autoriteit.

De bestuurder is verantwoordelijk voor het regelmatig invullen en de bewaring van het dienstboekje. Hij moet het op vraag van de houder terug kunnen geven. In Vlaanderen dient het dienstboekje, volledig ingevuld en afgestempeld, voorgelegd te worden als bewijs van de vereiste diensttijd voor het verkrijgen van een vaarbewijs of een Rijnpatent.

Aanvraag

Het dienstboekje wordt aangekocht in de boekhandel. Een overzicht van de verkooppunten van het dienstboekje vindt u via de volgende link “Verkooppunten dienstboekje”.

Voorwaarden

Wanneer u voor de eerste maal als bemanningslid van een binnenschip in dienst treedt, dient u:

  • lichamelijk en psychisch geschikt te zijn bevonden. De geschiktheid moet worden aangetoond door een medische verklaring opgemaakt door een arts van een erkend medisch centrum ( Medex 02/524.97.97 of een andere door de CCR erkende keuringsarts);
  • uw dienstboekje te laten valideren alvorens dit gebruikt wordt.

Validering

Opdat een bevoegde autoriteit in Vlaanderen of in het buitenland het dienstboekje zou kunnen valideren, dient u de volgende stukken voor te leggen:

  • het dienstboekje. (bij vervolgboekjes dien je ook het oude boekje voor te leggen);
  • een recente pasfoto;
  • de identiteitskaart van de aanvrager of een kopij ervan;
  • Bij een eerste boekje is een medische verklaring nodig van een door de CCR erkende keuringsarts. De verklaring mag ten hoogste 3 maanden oud zijn in het geval het de validering van het eerste dienstboekje betreft. De medische verklaring dient niet te worden voorgelegd indien u houder bent van een Rijnpatent of van een Belgisch, Nederlands, Duits of Zwitsers vaarbewijs.

Afstempeling

Opdat een bevoegde autoriteit in Vlaanderen of het buitenland de gedane reizen in het dienstboekje zou kunnen afstempelen, dient u de volgende stukken voor te leggen:

  • het dienstboekje;
  • de vaartijdenboeken of ten minste een kopie hiervan.

De validering en afstempeling gebeurt in Vlaanderen enkel in het binnenvaartloket.

Prijs

Validatie en afstempeling door het binnenvaartloket: € 13 excl. BTW

Verlies

Bij verlies van het dienstboekje kan de laatste functie overgezet worden, maar alle geregistreerde vaartijd is verloren. Voor een nieuw boekje te kunnen krijgen is ook een akte van de politie nodig.

Regelgeving

De relevante regelgeving kan u hier terugvinden: bemanningsvereisten

Read more...

Contactgegevens Binnenvaartloket

Contactinfo Schoten 

Adres: Hoogmolendijk 1, 2900 Schoten
Tel.: +32 11 24 40 83

Contactinfo Evergem

Ringvaartweg-Mariakerke 1,9030 Gent
Tel.: +32 9 292 12 95  

E-mail: binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be

Read more...