Dienstboekje

De bevoegde autoriteit is verantwoordelijk voor het invullen van de gegevens van algemene aard en voor de afstempeling ter controle.
Hiervoor zullen zij ook vragen om het vaartijdenboek, uittreksels ervan of andere geschikte documenten voor te leggen.

Enkel reizen recenter dan 15 maanden kunnen afgestempeld worden.

Bij zijn eerste indiensttreding aan boord, dient de houder het dienstboekje af te geven aan de bestuurder van het schip.
Het dienstboekje moet minstens éénmaal per jaar worden afgestempeld door een bevoegde autoriteit. Ook indien er geen reizen zijn ingeschreven.

De bestuurder is verantwoordelijk voor het regelmatig invullen en de bewaring van het dienstboekje. Hij moet het, op vraag van de houder, terug kunnen geven. In Vlaanderen dient het dienstboekje, volledig ingevuld en afgestempeld, voorgelegd te worden als bewijs van de vereiste vaartijd voor het verkrijgen van een kwalificatiecertificaat matroos, volmatroos of stuurman.

Ook voor het bekomen van het kwalificatiecertificaat Schipper en de specifieke vergunning specifieke risico’s dient het dienstboekje, volledig ingevuld en afgestempeld, voorgelegd te worden als bewijs van de vereiste vaartijd.

Aanvraag

Het dienstboekje kan aangekocht worden in het Binnenvaartloket. Dienstboekjes die aangeboden worden door winkels of derden worden vanaf 18/1/2022 niet meer aanvaard door het binnenvaartloket. 

Voorwaarden

Wanneer u voor de eerste maal als bemanningslid van een binnenschip in dienst treedt, dient u:

 • lichamelijk en psychisch geschikt te zijn bevonden. De geschiktheid moet worden aangetoond door een medische verklaring opgemaakt door een erkende arts;
 • uw dienstboekje te laten valideren alvorens dit gebruikt wordt.
 • bewijs deelname "basisopleiding veiligheid voor deksmannen.". De lijst met erkende instanties vindt u hier.

OPGELET

Wanneer u reeds in het bezit bent van een dienstboekje dat is uitgegeven voor 18/01/2022 dient u, bij de omzetting naar een nieuw EU dienstboekje, een medische keuring van een erkende arts voor te leggen.
De omzetting kan enkel in Vlaanderen gebeuren indien uw laatste functie door Vlaanderen of Belgie is afgeleverd.

Ook voor de dienstboekjes die in Vlaanderen zijn uitgegeven tussen 18/01/2022 en 18/09/2022 dient u, bij de omzetting naar een nieuw EU dienstboekje, een medische keuring van een erkende arts voor te leggen.

Lijst erkende artsen

Voorwaarden bemanningsleden

Voor een nieuw kwalificatiecertificaat lichtmatroos moet je minstens 15 jaar zijn en een leerovereenkomst gesloten hebben die voorziet in een goedgekeurd opleidingsprogramma

Voor een nieuw kwalificatiecertificaat deksman moet je minstens 16 jaar zijn en een basisopleiding veiligheid (conform de Europese richtlijn) gevolgd hebben. De lijst met erkende instanties vindt u hier.

De nieuwe kwalificatiecertificaten deksman en lichtmatroos zijn geldig tot 60 jaar. Vanaf 60 jaar dien je om de 5 jaar je medische geschiktheid door een medische verklaring aan te tonen en vanaf de leeftijd van 70 jaar dien je de medische geschiktheid om de 2 jaar aan te tonen. 

Voor een nieuw kwalificatiecertificaat matroos moet je ofwel:

 • minstens 17 jaar zijn en een goedgekeurd opleidingsprogramma van minstens 2 jaar voor het operationele niveau afgerond hebben alsook een vaartijd van minstens 90 dagen opgebouwd hebben als onderdeel van het opleidingsprogramma;
 • of minstens 18 jaar zijn en geslaagd zijn voor een competentiebeoordeling (examen) door het Examencentrum Binnenvaart Vlaanderen  (of een andere bevoegde autoriteit) waaruit blijkt dat je voldoet aan de competentienormen van het operationele niveau alsook een vaartijd van minstens 360 dagen opgebouwd hebben ofwel een vaartijd van minstens 180 dagen opgebouwd hebben en in aanvulling daarop een werkervaring van minstens 250 dagen aan boord van een zeeschip als dekbemanningslid;
 • of een goedgekeurd opleidingsprogramma van minstens 9 maanden voor het operationele niveau afgerond hebben en een vaartijd van minstens 90 dagen opgebouwd hebben als onderdeel van het opleidingsprogramma. Daarbovenop dien je een werkervaring van minstens 5 jaar (voorafgaand aan de inschrijving voor het goedgekeurd opleidingsprogramma) te hebben ofwel een werkervaring van minstens 500 dagen aan boord van een zeeschip als dekbemanningslid (voorafgaand aan de inschrijving voor het goedgekeurd opleidingsprogramma) ofwel een beroepsopleiding van minstens 3 jaar voltooid hebben (voorafgaand aan de inschrijving voor het goedgekeurd opleidingsprogramma

Voor een nieuw kwalificatiecertificaat volmatroos moet je ofwel

 • een vaartijd van minstens 180 dagen als matroos opgebouwd hebben;
 • of een goedgekeurd opleidingsprogramma van minstens 3 jaar voor het operationele niveau afgerond hebben en een vaartijd van minstens 270 dagen opgebouwd hebben als onderdeel van het goedgekeurd opleidingsprogramma.

Voor een nieuw kwalificatiecertificaat stuurman moet je ofwel:

 • een vaartijd van minstens 180 dagen als volmatroos opgebouwd hebben en houder zijn van een certificaat radio-operator;
 • of een goedgekeurd opleidingsprogramma van minstens 3 jaar afgerond hebben voor het operationele niveau en een vaartijd van minstens 360 dagen opgebouwd hebben als onderdeel van het opleidingsprogramma alsook houder zijn van een certificaat radio-operator;
 • of een werkervaring van minstens 500 dagen als kapitein kunnen voorleggen en geslaagd zijn voor een competentiebeoordeling (examen) door het Examencentrum Binnenvaart Vlaanderen (of een andere bevoegde autoriteit) ) waaruit blijkt dat je voldoet aan de competentienormen van het operationele niveau alsook houder zijn van een certificaat radio-operator.

De nieuwe kwalificatiecertificaten matroos volmatroos en stuurman zijn geldig tot 60 jaar. Vanaf 60 jaar dien je om de 5 jaar je medische geschiktheid door een medische verklaring aan te tonen en vanaf de leeftijd van 70 jaar dien je de medische geschiktheid om de 2 jaar aan te tonen.

Validering

Opdat een bevoegde autoriteit in Vlaanderen of in het buitenland het dienstboekje zou kunnen valideren, dient u de volgende stukken voor te leggen:

 • het dienstboekje. Aan te kopen bij de loketten (bij vervolgboekjes dien je ook het oude boekje voor te leggen);
 • een recente pasfoto;
 • de identiteitskaart van de aanvrager of een kopij van voor en achterzijde;
 • Bij een eerste boekje is een medische verklaring nodig van een erkende arts . De verklaring mag ten hoogste 3 maanden oud zijn in het geval het de validering van het eerste dienstboekje betreft. 
 • Bij een eerste boekje het bewijs deelname "basisopleiding veiligheid voor deksmannen".

Afstempeling

Opdat een bevoegde autoriteit in Vlaanderen of het buitenland de gedane reizen in het dienstboekje zou kunnen afstempelen, dient u de volgende stukken voor te leggen:

 • het dienstboekje;
 • de vaartijdenboeken of ten minste een kopie hiervan.

De validering en afstempeling gebeurt in Vlaanderen enkel in het binnenvaartloket.

Hoe kan men een functieverhoging bekomen?

Een verhoging van de functie kan enkel indien uw vorige functie door het binnenvaartloket in Vlaanderen of de federale overheid werd afgegeven.
Functieverhogingen kunnen enkel worden toegewezen in een nieuw EU dienstboekje. Voor de overzetting naar het EU dienstboekje en EU kwalificatie dient u voor uw medische keuring naar een erkende arts te gaan.

Lijst erkende artsen

 

Verlies

Bij verlies van het dienstboekje dat voor 18/01/2022 is afgegeven in België, behoudt u de laatste bij ons gekende functie.
Bij de omzetting naar een nieuw EU dienstboekje dient PV van verlies en een medische keuring van een erkende arts voorgelegd te worden.

Ook van toepassing op de dienstboekje die in Vlaanderen in de tussenperiode (van 18/01/2022 tot 18/09/2022) zijn uitgereikt.

Read more...

Contactgegevens Binnenvaartloket

Contactinfo Schoten 

Adres: Hoogmolendijk 1, 2900 Schoten
Tel.: +32 11 24 40 83

Contactinfo Evergem

Ringvaartweg-Mariakerke 1,9030 Gent
Tel.: +32 9 292 12 95  

E-mail: binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be

Read more...