SCHEEPVAARTREGLEMENTERING

Op 21 januari 2022 is het Scheepvaartdecreet goedgekeurd.

Het Scheepvaartdecreet is op 6 mei 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt (grotendeels) in werking op 1 juni 2022. De tekst kan je hier terug vinden.

De scheepvaartwetgeving lag in het verleden verspreid over vele wetten en besluiten. Op federaal niveau is de scheepvaartreglementering gebundeld in het Belgisch Scheepvaartwetboek. Het Scheepvaartdecreet zorgt op Vlaams niveau voor een regelgevend kader voor het beheer, het gebruik en de handhaving van de binnenwateren en de scheepvaart. Op die manier wordt de versnipperde en verouderde wetgeving verzameld in één decreet met de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Het Scheepvaartdecreet is als het ware een “kapstok” om andere regelgeving aan vast te maken. Het vereist daarom voor de verdere praktische uitvoering en toepassing de uitwerking van verschillende uitvoeringsbesluiten door de Vlaamse Regering.

Zolang de uitvoeringsbesluiten nog niet in werking zijn, blijven de huidige reglementeringen van toepassing. Zo zal de Vlaamse Regering op termijn bijvoorbeeld een Algemene Waterwegcode opstellen. Tot dan blijft het bestaand wetgevend kader van toepassing en zijn bv. het Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk (ARSK, KB 15/10/1935) en het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (APSB) nog steeds geldig.

De wetgeving die je in de rechter kolom op thema kan terug vinden is van toepassing. 

Read more...