De taken en bevoegdheden m.b.t. bekwaamheidsbewijzen zullen vanaf 1 juni 2019 overgaan van het Departement MOW naar De Vlaamse Waterweg nv en zullen ondergebracht worden in het Binnenvaartloket.

Meer uitleg over deze transitie kan u hier terugvinden.

Read more...

BEMANNINGSVEREISTEN

Wat heb je nodig om te mogen varen:

Via deze link kan u een overzicht terugvinden met de nodige documenten die u nodig heeft om te varen op de waterwegen.

Bemanningsvoorschriften

Tijdens het vervoer dient een bepaalde bemanning aan boord aanwezig te zijn om een veilige vaart te garanderen. De regelgeving hierover is terug te vinden in het Koninklijk besluit houdende de bemanningsvoorschriften op de scheepvaartwegen van het Koninkrijk (9/3/2007)

Vaarbewijzen

De bemanning van een binnenvaartschip is verantwoordelijk voor de veiligheid van het schip. Daarom zijn er eisen gesteld aan de scholing en ervaring van iedereen die op een schip tewerkgesteld is. Of aan deze eisen is voldaan blijkt uit de kwalificaties die een personeelslid kan voorleggen. Deze kwalificaties zijn opgetekend in het dienstboekje, een persoonlijk document dat elk lid van de bemanning moet bezitten. Van zodra de benodigde kwalificaties in het dienstboekje zijn ingeschreven telt u als bemanningslid mee om te voldoen aan de wettelijk bepaalde bemanningsvoorschriften

Het dienstboekje

Met uitzondering van de bestuurder dient elk bemanningslid in het bezit te zijn van een persoonlijk dienstboekje. Het dienstboekje bevat enerzijds gegevens van algemene aard zoals medische verklaringen en de bekwaamheid van de houder en anderzijds de specifieke gegevens betreffende de afgelegde reizen.

De bevoegde autoriteit is verantwoordelijk voor het invullen van de gegevens van algemene aard en voor de afstempeling ter controle. Hiervoor kan zij vragen om het vaartijdenboek, uittreksels ervan of andere geschikte documenten voor te leggen.

Enkel reizen recenter dan 15 maanden kunnen afgestempeld worden.

Bij zijn eerste indiensttreding aan boord, dient de houder het dienstboekje af te geven aan de bestuurder van het schip. Het dienstboekje moet minstens éénmaal per jaar worden afgestempeld door een bevoegde autoriteit.

De bestuurder is verantwoordelijk voor het regelmatig invullen en de bewaring van het dienstboekje. Hij moet het op vraag van de houder terug kunnen geven. In Vlaanderen dient het dienstboekje, volledig ingevuld en afgestempeld, voorgelegd te worden als bewijs van de vereiste diensttijd voor het verkrijgen van een vaarbewijs of een Rijnpatent.

Aanvraag

Het dienstboekje wordt aangekocht in de boekhandel. Een overzicht van de verkooppunten van het dienstboekje vindt u terug onder de rubriek ‘Verkooppunten’.
Voorwaarden

Wanneer u voor de eerste maal als bemanningslid van een binnenschip in dienst treedt, dient u:

 • lichamelijk en psychisch geschikt te zijn bevonden. De geschiktheid moet worden aangetoond door een medische verklaring opgemaakt door een arts van een erkend medisch centrum;
 • uw dienstboekje te laten valideren.
Validering

Opdat een bevoegde autoriteit in Vlaanderen of in het buitenland het dienstboekje zou kunnen valideren, dient u de volgende stukken voor te leggen:
het dienstboekje. Vergeet ook niet uw oud dienstboekje voor te leggen indien u er één heeft;

 • een recente pasfoto;
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een medische verklaring, opgemaakt door een arts van een erkend medisch centrum. De verklaring mag ten hoogste 3 maanden oud zijn in het geval het de validering van het eerste dienstboekje betreft. De medische verklaring dient niet te worden voorgelegd indien u houder bent van een Rijnpatent of van een Belgisch, Nederlands, Duits of Zwitsers vaarbewijs.

De validering gebeurt in Vlaanderen enkel in het binnenvaartloket.

Afstempeling

Opdat een bevoegde autoriteit in Vlaanderen of het buitenland de gedane reizen in het dienstboekje zou kunnen afstempelen, dient u de volgende stukken voor te leggen:

 • het dienstboekje;
 • de vaartijdenboeken of ten minste een kopie hiervan.

De afstempeling gebeurt in Vlaanderen enkel in het binnenvaartloket.

Prijs

Validatie en afstempeling door het binnenvaartloket: € 13


Medische Verklaring

Een medische verklaring, opgemaakt door een erkend arts, is vereist indien u voor het eerst als bemanningslid van een binnenschip in dienst treedt en uw dienstboekje wilt laten valideren. Indien u houder bent van een Rijnpatent of van een Belgisch, Nederlands, Duits of Zwitsers vaarbewijs, dient u geen medisch onderzoek meer te ondergaan.

Uw medische verklaring dient binnen de 3 maanden volgend op uw 65ste verjaardag te worden hernieuwd. Daarna moet ze ieder jaar vernieuwd worden.

Procedure medisch onderzoek
 1. U maakt zelf een afspraak met een erkend medisch centrum naar keuze via het call center op het nummer +32 2 524 97 97 (Medex).
 2. U stort vooraf het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer IBAN: BE86 6792 0059 1350 en BIC: PCHQBEBB van de FOD Volksgezondheid, Victor Hortaplein 40 bus 10 te 1060 Brussel. U kunt het verschuldigde bedrag ook vereffenen via elektronische betaling (Bancontact) op de dag van uw onderzoek. Contante betalingen of andere vormen van betaling kunnen niet aanvaard worden.
 3. Vergeet niet uw identiteitskaart en betalingsbewijs mee te nemen wanneer u naar het medisch centrum gaat.
 4. U ondergaat het medisch onderzoek. Wanneer u aan de vereiste voorwaarden voldoet, maakt de arts het formulier van de medische verklaring op.
  Nota: een voorafgaand onderzoek bij een oogarts of oogheelkundige is niet meer vereist. Enkel in geval van twijfel kan de arts vragen een bijkomend onderzoek te laten uitvoeren bij een oogarts of oogheelkundige van uw keuze.Om uw dienstboekje te laten valideren, dient u zich binnen de 3 maanden volgend op het medisch onderzoek aan te bieden aan het binnenvaartloket met de medische verklaring, opgemaakt door een erkend arts. Alle gegevens over uw medische geschiktheid zullen dan in uw dienstboekje worden vermeld.

Nota: informatie over het Rijnpatent en/of het vaarbewijs kan u bekomen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer, Posthoflei 5 te 2600 Berchem of op het nummer +32 3 229 00 48.

Bekwaamheidsbewijzen

Volgende bewkwaamheidsbewijzen kunnen behaald worden als bestuurder of andere bemanning.

 • Verklaring matroos
 • Vaarbewijs
 • Rijnpatent
 • Passagiersvervoer
 • Radar
 • ADN attest

Meer info

regelgeving

Certificaat voor gebruik radiostation

 • VHF-certificaat: Op de binnenwateren, is de gebruiker van een radiostation aan boord van een vaartuig verplicht om een “beperkt certificaat van radiotelefonist” (VHF) te hebben. Deze verplichting is internationaal van toepassing en opgelegd door de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU).
 • SRC-GOC–ROC certificaat: Voor de kust- en zeevaart hangt het type van het certificaat af van de apparatuur die gebruikt wordt aan boord van het vaartuig en volgens de internationale normen en speciale eisen, afhankelijk van de gebruikte soort apparatuur. Voor de verschillende certificaten dient u een examen af te leggen bij het BIPT.
Informatiegegevens:

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
Ellipse Building – Gebouw C
Dienst BMR
Koning Albert-II laan 35
1030 Brussel
Tel : 02 226 88 53 en 57 (tussen 09 uur en 12 uur)
E-mail : BMR@bipt.be

Voor examens VHF – SRC
De inschrijvingen voor de examens VHF of SRC worden gedaan via de website: http://registration.bipt.be
Voor de andere examens en/of informatie kan u altijd een e-mail sturen naar : examen@bipt.be

Voor vragen inzake certificaten/vergunningen: bmr@bipt.be    

Inlichtingen: http://www.bipt.be/nl/consumenten/radio/maritiem/certificaten-examens
Handboek: http://www.ibpt.be/nl/consumenten/radio/maritiem/certificaten-examens/handboek-vhf-maritiem-versie-2011Read more...