Read more...

Meetbrief

Overeenkomstig artikel 2.03 van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart (APSB) op de Binnenwateren, moet elk groot schip worden gemeten. Een groot schip wordt gedefinieerd als elk schip, niet zijnde een klein schip. Onder grote schepen zijn ook begrepen schepen die gebouwd of ingericht zijn om andere dan kleine schepen te slepen, te assisteren, te duwen of gekoppeld mede te voeren; veerponten; passagiersschepen; schepen die aan het vissen zijn en duwbakken. Indien de eigenaar dit wenst, kunnen kleine schepen ook gemeten worden. De bepalingen voor het meten van vaartuigen zijn opgenomen in het Algemeen Reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk (ARSK) vanaf artikel 67 tot en met artikel 78bis.

De scheepsmeting laat toe de binnenvaartuigen te identificeren door het opnemen van hun hoofdkenmerken (naam, type schip, lengte, breedte, ...). Voor vrachtschepen wordt tevens de maximale tonnenmaat (maximaal laadvermogen van het schip, gebruikt voor statistiek, taxeren, oud voor nieuw, …) en de ‘progressieve waterverplaatsing’ bepaald. Dit laatste gebeurt met een tabel waarmee, aan de hand van de diepgang van het vaartuig (= aantal cm onder de waterlijn), het gewicht van de lading aan boord kan worden bepaald. Al deze inlichtingen worden opgenomen in een zogenaamde meetbrief.

De meetbrief is maximaal 15 jaar geldig maar kan, na een onderzoek aan boord, telkens worden verlengd met maximaal 10 jaar voor vrachtschepen en maximaal 15 jaar voor andere schepen. De meetbrief wordt uitgereikt hetzij door de dienst, bevoegd voor de meting van binnenvaartuigen (de Binnenvaartcommissie), hetzij door de bevoegde autoriteit van één van de andere Staten, gebonden door de Overeenkomst nopens de meting van binnenvaartuigen, Bijlage en Protocol van Ondertekening, opgemaakt te Genève op 15 februari 1966.

Administratieve wijzigingen in de meetbrief kunnen onder bepaalde voorwaarden worden aangebracht door het binnenvaartloket.

Op het schip zelf worden ijkmerken die de maximaal toelaatbare inzinking aangeven en kenmerken die de identificatie van het schip mogelijk maken, aangebracht.

Voorwaarden

De meting of verlenging van de geldigheid van de meetbrief gebeurt terwijl het vaartuig leeg te water ligt.

Vrachtschepen worden gemeten tot de maximaal toelaatbare diepgang. Indien u de maximale diepgang lager wil plaatsen en de maximale tonnenmaat bijgevolg kleiner wordt, gelieve eerst bijgaande nota hieromtrent door te nemen.

Aanvraag

Alle aanvragen voor meting en hermeting van een vaartuig, voor verlenging van de meetbrief en voor het aanbrengen van wijzigingen in de meetbrief dienen te gebeuren bij het binnenvaartloket te Evergem.

Het binnenvaartloket te Evergem staat ook in voor:

  • de opmaak van het certificaat van onderzoek, communautair certificaat, certificaat van goedkeuring en de verklaring inzake minimumbemanning (éénmansvaart);
  • de afgifte van het Uniek Europese scheepsidentificatienummer (ENI).

Opgelet: dien uw aanvraag tijdig in. Er kan een wachttijd van meerdere weken zijn.

Retributies

Zoveel mogelijk onderzoeken aan boord worden op dezelfde dag uitgevoerd, zodat het schip minder vaak zal moeten stilliggen. De retributies worden volgens de onderstaande principes op éénvormige wijze geïnd.

Algemene principes:

  • de afgifte van certificaten of afschriften ervan wordt volledig losgekoppeld van de uitvoering van de nodige onderzoeken;
  • er wordt geen apart tarief voor verplaatsing voorzien. De verplaatsing is forfaitair inbegrepen bij een basisonderzoek aan boord (maximaal één per dag);
  • alle mogelijke onderzoeken worden expliciet vermeld op het prestatieblad dat aan boord wordt ingevuld.

De huidige tarieven vindt u hier terug.

Read more...