Belangrijk bericht aan de sector:

Vanaf 18 januari 2022 wordt de nieuwe examenregeling van toepassing waarbij voor de verschillende functies als bemanningslid een theorie- en/of praktijkexamen afgelegd zal moeten worden.

Tot 18 januari 2022 kunnen in Vlaanderen nog examens afgelegd worden volgens het huidige systeem. Concreet betekent dit dat u zich voor examens matroos en radar onder het huidige systeem nog tot uiterlijk 15 oktober kan inschrijven, onder voorbehoud van de beschikbaarheden. Voor de examens schipper, riviergedeelten, personenvervoer onder het huidige systeem kan u zich inschrijven tot uiterlijk 15 november, onder voorbehoud van de beschikbaarheden.

De huidige werkwijze voor ADN wijzigt niet en blijft van kracht na 18 januari 2022.

Indien u niet geslaagd bent voor 18 januari 2022 voor een examen onder het huidig systeem, dient u het examen opnieuw af te leggen volgens de nieuwe examenregeling die vanaf 18 januari 2022 van kracht wordt.

Er dient bij de bovenstaande timing rekening te worden gehouden met een wettelijke wachttermijn van minimum 2 maanden tussen een examen en herexamen. Hierop kan niet afgeweken worden.

Vanaf 18 januari zullen de examens plaats vinden in het nieuwe examencentrum in Willebroek (www.visuris.be/Richtlijnberoepskwalificaties). Meer informatie volgt later.

 

Aanvragen van een verlenging voor bestaande bekwaamheidsbewijzen
 
Op 18 januari 2022 gaat een nieuwe Europese richtlijn over de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart van kracht. 

Alle aanvragen voor verlengingen van bestaande bekwaamheidsbewijzen dient u vóór 17 januari 2022  in te dienen bij het binnenvaartloket, uiteraard rekening houdend met de geldende voorwaarden om voor een verlenging in aanmerking te komen. Dit betekent m.a.w concreet dat het medisch attest en de aanvraag vóór 17 januari 2022 ingediend moeten worden bij het binnenvaartloket.

Aanvragen voor verlengingen van bestaande bekwaamheidsbewijzen die u na 17 januari 2022 indient bij het Binnenvaartloket komen niet langer in aanmerking. Vanaf 18 januari 2022 vervalt immers de huidige regelgeving.

 
 
Read more...

Bemanning

De bemanning van een binnenvaartschip is verantwoordelijk voor de veiligheid van het schip. Daarom zijn er eisen gesteld aan de scholing en ervaring van iedereen die op een schip tewerkgesteld is. Of aan deze eisen is voldaan blijkt uit de kwalificaties die een personeelslid kan voorleggen. Deze kwalificaties zijn opgetekend in het dienstboekje, een persoonlijk document dat elk lid van de bemanning moet bezitten. Van zodra de benodigde kwalificaties in het dienstboekje zijn ingeschreven telt u als bemanningslid mee om te voldoen aan de wettelijk bepaalde bemanningsvoorschriften.

Meer uitleg over de voorwaarden om een dienstboekje te bekomen kan onder volgende pagina worden teruggevonden:

Men kan als bemanning van een binnenvaartschip de volgende bekwaamheidsbewijzen behalen:

Om deze bewijzen te behalen, dient u telkens een examen af te leggen. Afhankelijk van het type bekwaamheidsbewijs, kan dit enkel een theoretisch examen zijn of een theoretisch examen gevolgd door een praktijkexamen. Voor de afname van de examens werkt de Vlaamse Waterweg samen met een extern examencentra, met name Syntra Midden-Vlaanderen.

De dagen waarop u de verschillende soorten examens kan afnemen zijn vastgelegd en kan u hier terugvinden. Meer informatie over het verloop van de examens kan u terugvinden in het examenreglement.

Onderstaand kan u alle nodige informatie terugvinden die u nodig heeft om deze documenten aan te vragen. Indien u verdere vragen heeft rond benodigde documenten als bemanningslid of hoe deze kunnen aangevraagd worden, kan u steeds contact opnemen met het Binnenvaartloket van De Vlaamse Waterweg nv.

Indien u uw bestaand bekwaamheidsbewijs verloren bent of deze wenst te verlengen, kan u voor het duplicaat of de verlenging ook terecht bij het Binnenvaartloket. Onderstaand wordt bij ieder bekwaamheidsbewijs aangegeven welke stappen u dient te ondernemen voor een duplicaat of verlenging.

Voor sommige bekwaamheidsbewijzen en voor het dienstboekje dient een medische verklaring te worden voorgelegd. Meer uitleg kan hieronder worden teruggevonden:

Prijslijst

Hier kunt u de meest recente prijzen met betrekking tot bekwaamheidsbewijzen terugvinden. De retributies voor de bekwaamheidsbewijzen zijn onderhevig aan de BTW-regelgeving.

Merk op dat er mogelijks prijsverschillen zijn, afhankelijk van uw land van afkomst en of de aanvraag als particulier of als bedrijf indient.
Zo dient u binnen als lid van de Europese Unie BTW te betalen op deze bekwaamheidsbewijzen.

Indien u echter een als niet-Belgisch bedrijf binnen de Europese Unie de aanvraag indient, dient u wel btw te betalen maar wordt deze verlegd. Dit houdt in dat De Vlaamse Waterweg nv de btw niet in rekening zal brengen, maar dat de btw verlegd wordt naar het bedrijf in kwestie.  Meer concreet dient het bedrijf dus zowel de vergoeding als de btw die naar hem of haar verlegd is aan te geven in de btw-aangifte.

Voor landen buiten de Europese Unie is de btw-regeling niet van kracht en dienen bedrijven en particulieren deze niet te betalen.

Read more...

Contactgegevens Binnenvaartloket

Contactinfo Schoten 

Adres: Hoogmolendijk 1, 2900 Schoten
Tel.: +32 11 24 40 83

Contactinfo Evergem

Ringvaartweg-Mariakerke 1, 9030 Gent
Tel.: +32 9 292 12 95  

E-mail: binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be

Read more...