Bemanning

CERTIFICATEN EN BEKWAAMHEIDSBEWIJZEN VANAF 18 JANUARI 2022

Vanaf 18 januari 2022 is een nieuwe Europese regelgeving van toepassing. Het systeem van opleidingen, examens en bekwaamheidsbewijzen wordt grondig hervormd.

Momenteel loopt er een tussenperiode waarbij Vlaanderen volop bezig is met de omzetting van de bestaande naar de nieuwe regelgeving. In de tussenperiode en indien uw bekwaamheidsbewijs tussen nu en binnen de 2 maanden vervalt, meldt u zich tot het binnenvaartloket. Indien uw bekwaamheidsbewijs nog langer dan 2 maanden geldig is wacht u best nog even af.     Nadat de nieuwe regelgeving van kracht wordt, dienen alle bestaande en geldige bekwaamheidsbewijzen in Vlaanderen binnen een overgangsperiode van 10 jaar overgezet te worden, met uitzondering van bekwaamheidsbewijzen die vervallen binnen de periode van 10 jaar. Deze dienen uiterlijk op de vervaldatum omgezet te worden. 
 
De bemanning van een binnenvaartschip is verantwoordelijk voor de veiligheid van het schip. Daarom zijn er eisen gesteld aan de scholing en ervaring van iedereen die op een schip tewerkgesteld is. Of aan deze eisen is voldaan blijkt uit de kwalificaties die een personeelslid kan voorleggen. Deze kwalificaties zijn opgetekend in het dienstboekje, een persoonlijk document dat elk lid van de bemanning moet bezitten. Van zodra de benodigde kwalificaties in het dienstboekje zijn ingeschreven telt u als bemanningslid mee om te voldoen aan de wettelijk bepaalde bemanningsvoorschriften. Wanneer je de functie van schipper behaalt krijg je een apart kwalificatiecertificaat.
 
Meer uitleg over de voorwaarden om een dienstboekje te bekomen en de functies als bemanningslid (deksman, lichtmatroos, matroos, volmatroos, stuurman) kan u onder de volgende pagina terugvinden:
Men kan als bemanning van een binnenvaartschip vanaf 18 januari 2022 de onderstaande bekwaamheidsbewijzen in Vlaanderen behalen. Klik op een keuze om alle informatie terug te vinden die u nodig heeft om de vereiste documenten aan te vragen. Indien u verdere vragen heeft rond benodigde documenten als bemanningslid of hoe deze kunnen aangevraagd worden, kan u steeds contact opnemen met het Binnenvaartloket van De Vlaamse Waterweg nv  

Bovenstaande linken geven telkens een overzicht van de voorwaarden waaraan de kandidaat dient te voldoen om het desbetreffende certificaat te bekomen, de manier om de aanvraag in te dienen, de vereiste documenten, de voorwaarden voor verlenging (indien van toepassing) en wat het examen inhoudt. 

Overzicht bekwaamheidsbewijzen en examens 

Bekwaamheidsbewijs Type Examen 
ADN basis Theorie
ADN chemie Theorie
ADN gas Theorie
Matroos Theorie
Praktijk
Schipper

Theorie (met of zonder module toezicht)
Praktijk

  • Module 1 : toezicht
  • Module 2 : planning van de reis
  • Module 3 : uitvoering van de reis
 Specifieke Risico's (Riviergedeelten) Theorie
Radar Theorie
Praktijk
Maritieme aard Theorie
Aanvullend getuigschrift passagiers voor stadsrondvaartboten Theorie
Deskundige passagiersvaart

Theorie

Praktijk

Met uitzondering van het Aanvullend getuigschrift passagiers voor stadsrondvaartboten, zullen de examens conform de nieuwe Europese Richtlijn 2017/2397 afgenomen worden. Concreet houdt dit in dat de examens de voorwaarden en competenties van deze nieuwe Richtlijn zullen respecteren

Momenteel is Vlaanderen volop bezig met de omzetting van de bestaande regelgeving naar de nieuwe regelgeving. Kandidaten die geslaagd zijn voor hun examens (conform de nieuwe Europese Richtlijn) zullen een ‘voorlopig’ certificaat ontvangen samen met een attest dat ze geslaagd zijn voor het examen conform de nieuwe Richtlijn. Eens de Richtlijn is omgezet in de Vlaamse regelgeving zullen deze personen binnen het jaar na goedkeuring van de nieuwe regelgeving hun ‘voorlopig’ certificaat dienen om te ruilen voor een nieuw kwalificatiecertificaat.  

Theorie-examens worden vanaf 18 januari 2022 ingepland. Praktijkexamens volgen dan vanaf midden februari 2022. 

Voorlopig kunnen kandidaten die het bekwaamheidsbewijs Deskundige LNG wensen te bekomen deze examens niet in Vlaanderen afleggen. In een latere fase zal dit examen toegevoegd worden aan de examens die in het Examencentrum Binnenvaart Vlaanderen afgelegd kunnen worden. 

Voorlopig kunnen kandidaten die het bekwaamheidsbewijs Specifieke Vergunning Specifieke Risico’s of Deskundige LNG wensen te bekomen deze examens niet in Vlaanderen afleggen. In een latere fase zullen deze examens toegevoegd worden aan de examens die in het Examencentrum Binnenvaart Vlaanderen afgelegd kunnen worden. 

Na het overmaken van het aanvraagformulier voor het examen en de benodigde documenten zal u een link ontvangen naar de planning van de examens. Daarop kan u dan de datum zoeken die voor u het beste past en uw inschrijving bevestigen.

Een medische verklaring, opgemaakt door een erkende arts, is vereist voor het aanvragen of verlengen van enkele bekwaamheidsbewijzen of indien u voor het eerst als bemanningslid van een binnenschip in dienst treedt en uw dienstboekje wilt laten valideren. Meer informatie kan u hier vinden.

Hier kunt u de meest recente prijzen met betrekking tot bekwaamheidsbewijzen terugvinden. De retributies voor de bekwaamheidsbewijzen zijn onderhevig aan de BTW-regelgeving.

VRAGEN EN ANTWOORDEN - OVERGANG NAAR EUROPESE BEROEPSKWALIFICATIES

Per 18 januari 2022 geldt Europabreed de EU Richtlijn 2017/2397 - erkenning beroepskwalificaties in de binnenvaart. Momenteel is Vlaanderen bezig met het omzetten van deze Richtlijn in nieuwe regelgeving. Wat betekent dit voor de binnenvaart in de tussenperiode?

1. Mag ik met mijn geldig vaarbewijs of Rijnpatent doorvaren?

Ja, zolang uw vaarbewijs of Rijnpatent nog geldig is, mag u met een maximum van 10 jaar blijven varen met uw vaarbewijs of Rijnpatent. Er is een periode van maximaal 10 jaar afgesproken om over te gaan naar nieuwe papieren. U heeft de nodige tijd om uw vaarbewijs of Rijnpatent om te ruilen. Omruilen kan pas als Vlaanderen de richtlijn heeft geïmplementeerd/ingevoerd. 

2. Mijn vaarbewijs of Rijnpatent is geldig tot 16 juni 2025, dan word ik 65 jaar, kan ik nog 5 jaar doorvaren?

Nee, u dient zich vóór 16 juni 2025 medisch te laten keuren en met een positief medisch attest uw vaarbewijs om te ruilen voor een Europees kwalificatiecertificaat.

3. U wilt dit voorjaar examen doen voor schipper. Wat voor papieren krijgt u?

Vlaanderen werkt aan een oplossing in de tussenperiode. Op basis hiervan krijgt u dan een examen conform de vereisten van de nieuwe richtlijn beroepskwalificaties. Slaagt u, dan krijgt u een vaarbewijs oude stijl met een aanvullende brief dat u de competenties voor schipper heeft. Na implementatie van de richtlijn, kan u uw vaarbewijs omzetten in het nieuwe Europese kwalificatiecertificaat schipper.

4. Mag ik met certificaten, uitgegeven na 18 januari 2022, nog door andere landen varen dan België?

Dat hangt van het betreffende land af. Tussen landen wordt gewerkt aan afspraken om de komende periode in de praktijk niet over te gaan tot vervolging. Dit betekent dat u wel de papieren moet kunnen voorleggen dat u bijvoorbeeld matroos of schipper bent. Daarbij wordt dan 'niet gekeken/niet gecontroleerd’ of uw vaarbewijs of certificaat voor 18 januari 2022 uitgegeven zou moeten zijn.
Dit beleid is enkel van toepassing voor overtredingen die worden vastgesteld ingevolge een niet tijdige omzetting van de richtlijn. Toezicht blijft uiteraard wel van toepassing!

5. Ik ben in maart 2022 jarig en word 65 jaar, moet ik medisch gekeurd worden?

Ja, op de website www.visuris.be/Medischeverklaring is een lijst met erkende artsen gepubliceerd.

6. Krijg ik na een medische keuring een verlenging van mijn bestaand of een nieuw Europees vaarbewijs?

Ook hiervoor werkt Vlaanderen in de tussenperiode aan een oplossing en hangt dit af van uw functie. Voor het vaarbewijs van schipper krijgt u een vaarbewijs conform de vereisten van de huidige regelgeving dat u nadien kan omruilen. Alle andere bemanningsleden krijgen certificaten conform de vereisten van de huidige regelgeving die ze nadien kunnen omruilen.

7. Ik beschik over een ADN-attest. Wijzigt er voor mij iets?

Neen, de ADN-regelgeving wijzigt niet en blijft een apart attest.

8. Wanneer komt er vanuit De Vlaamse Waterweg meer informatie beschikbaar over de overgangsperiode van 10 jaar?

De komende maanden zal er regelmatig nieuwe informatie voorzien worden. Wij zullen vervolgens deze Q&A aanvullen en verbeteren. Daarnaast komt ook regelmatig nieuwe informatie over examens beschikbaar.

9. Waar dient men zich aan te melden om bekwaamheden toe te voegen aan het bekwaamheidsbewijs/kwalificatiecertificaat?

Indien u nieuwe bekwaamheden wenst toe te voegen aan uw bekwaamheidsbewijs/kwalificatiecertificaat dient u zich steeds te melden bij de autoriteit die het vorige bekwaamheidsbewijs/kwalificatiecertificaat heeft afgeleverd.

Read more...

Contactgegevens Binnenvaartloket

Contactinfo Schoten 

Adres: Hoogmolendijk 1, 2900 Schoten
Tel.: +32 11 24 40 83

Contactinfo Evergem

Ringvaartweg-Mariakerke 1, 9030 Gent
Tel.: +32 9 292 12 95  

E-mail: binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be

Read more...