ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VISURIS

Inhoud

I. Voorafgaande bepalingen
II. Doel van de Website
III. Gebruik van de Website
IV. Overmacht
V. Aansprakelijkheid
VI. Bescherming van persoonsgegevens – privacybeleid
VI.1. Contactgegevens - hoedanigheden
VI.2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt – op basis van welke grondslag?
VI.3. Aan wie worden uw persoonsgegevens overgemaakt?
VI.4. Bewaartermijn Persoonsgegevens
VI.5. Rechten waarover u beschikt met betrekking tot uw persoonsgegevens
VI.6. Veiligheid en vertrouwelijkheid
VI.7. Uitoefening rechten - klacht
VII. Cookiebeleid
VIII. Hyperlinks en verwijzingen
IX. Intellectuele eigendomsrechten
X. Disclaimer e-mails
XI. Toepasselijk recht - Bevoegdheid

I. VOORAFGAANDE BEPALINGEN

Het gebruik van de VisuRIS-website (hierna “de Website”) is onderworpen aan de hierna opgenomen Algemene Gebruiksvoorwaarden. Door het aanvinken van het daartoe voorziene vakje, geeft u aan kennis genomen te hebben van de Algemene Gebruiksvoorwaarden (inclusief privacy-beleid) en deze zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

LEES DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR ALVORENS GEBRUIK TE MAKEN VAN DE AANGEBODEN DIENSTEN.

Hieronder in de tekst wordt onder “De Vlaamse Waterweg” begrepen de waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg NV , met volgende bedrijfsgegevens:

- De Vlaamse Waterweg, een Naamloze Vennootschap naar Publiek Recht, met maatschappelijke zetel te Havenstraat 44, 3500 Hasselt en ondernemingsnummer 0216.173.309.

De Vlaamse Waterweg kan de bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen van haar diensten of de geldende wetgeving. De aangepaste voorwaarden gelden vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u zo mogelijk persoonlijk op de hoogte brengen en waar nodig uw toestemming vragen.

II. DOEL VAN DE WEBSITE

De op de Website aangeboden en beschikbare informatie inzake o.a. het transport over de waterwegen, beoogt de bevordering van een vlot en veilig scheepvaartverkeer via de visualisatie van beschikbare informatie zoals vaarweginformatie via digitale kaarten.

De verschafte informatie wordt beperkt tot de relevante informatie in functie van het gebruikersprofiel en de door de gebruiker vrij gemaakte selectiekeuze. Gebruik makende van de Website kan u als gebruiker zowel real-time dynamische informatie (AIS-posities, actueel verkeersbeeld, verdeling van waterstanden, ladingsgegevens, berichten aan de schipperij enz.) als statische informatie over de waterwegen (bedieningstijden, toegelaten afmetingen van kunstwerken, overslaglocaties, gemiddelde wachttijden aan sluizen enz.) opvragen en/of bekijken.

De aard en omvang van de aangeboden informatie zal bovendien afhangen van de wijze waarop deze wordt geraadpleegd (al dan niet via mobiele applicatie). Daarnaast wordt desgevallend ook een route- en reisplanner aangeboden.

De Vlaamse Waterweg levert naar best vermogen alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden functionaliteit naar behoren werkt en dat de aangeboden of gevisualiseerde informatie correct is op het moment van opname of weergave, wat niet belet dat er zich op deze Website steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden of dat er zich fouten kunnen voordoen inzake de visualisatie van deze gegevens of de werking van de aangeboden functionaliteit, mede vanwege het feit dat sommige informatie afkomstig is van derde partijen. De Vlaamse Waterweg behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie of functionaliteit op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving.

De Vlaamse Waterweg levert naar best vermogen alle redelijke inspanningen om de integriteit van de aangeboden gegevens te verzekeren (in zoverre dit mogelijk is, indien deze informatie van derde partijen afkomstig is, zie o.a. artikel VIII) en treft alle redelijke technische en organisatorische maatregelen om verlies, ontvreemding, ongeoorloofde wijziging of vernietiging van gegevens te voorkomen. De gebruiker erkent dat wanneer overmachtsituaties (zie artikel IV) aan de basis liggen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens zoals een gegevenslek, dit niet als een tekortkoming kan aanzien worden van De Vlaamse Waterweg om de nodige passende veiligheidsmaatregelen te treffen.

III. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

U mag de inhoud op de Website slechts gebruiken voor zover dat strikt noodzakelijk is binnen het kader van door De Vlaamse Waterweg toegestane doeleinden. Ieder ander gebruik, openbaar maken en/of verveelvoudigen van de op de Website aangeboden informatie en gegevens zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Vlaamse Waterweg is verboden en is een inbreuk op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, onverminderd andere wettelijke bepalingen dienaangaande.

Volgende vormen van gebruik van de Website zijn - onder andere - niet toegestaan:

- Het gebruik met commercieel oogmerk ten voordele van derden, behoudens wanneer hiertoe schriftelijke goedkeuring werd bekomen vanwege De Vlaamse Waterweg, dan wel een daarvoor bestemde “account” op de Website werd aangemaakt en de specifieke gebruiksvoorwaarden verbonden aan een dergelijke “account” volledig worden nageleefd ;
- Het gebruik voor doeleinden waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend is of op een andere manier inbreuk pleegt op de rechten van anderen;
- Het weergeven van de op de Website verschafte informatie op een andere wijze dan dat deze door De Vlaamse Waterweg aan u beschikbaar wordt gesteld. U mag de informatie niet bewerken, meedelen aan het publiek of op enige manier exploiteren, noch anderen daarbij helpen als tussenpersoon of anderszins, behoudens wanneer hiertoe schriftelijke goedkeuring werd bekomen vanwege De Vlaamse Waterweg, dan wel een daarvoor bestemde “account” op de Website werd aangemaakt en de specifieke gebruiksvoorwaarden verbonden aan een dergelijke “account” volledig worden nageleefd;
- U bent niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Vlaamse Waterweg materiaal van de Website te "spiegelen" op een andere server of website. Het gebruik van de Inhoud op enige andere website of in een computernetwerkomgeving met welk oogmerk dan ook, is verboden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van De Vlaamse Waterweg;
- Het gebruik van software of enig geautomatiseerd systeem om informatie van de Website te verkrijgen (”screen scraping”) is verboden. De Vlaamse Waterweg behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te nemen die zij nodig acht in geval van overtreding van dit verbod;
- De Website zo gebruiken dat deze wordt aangetast of beschadigd, bijvoorbeeld door het uploaden/opladen van computervirussen of andere schadelijke bestanden of door het omzeilen van technische beschermings- en beveiligingsmaatregelen die o.a. de integriteit en de vertrouwelijkheid van de op de Website aangeboden gegevens moeten beschermen;
- U mag geen koppelingen naar de Website maken en/of exploiteren op een wijze die verwarringstichtend is of onterecht suggereert dat er een band bestaat tussen de Website en de website of locatie die naar de Website doorverwijst (via een hyperlink of anderszins) tenzij mits voorafgaande schriftelijke toestemming van De Vlaamse Waterweg.

Sommige diensten op de Website staan u toe of verplichten u een “account” aan te maken voor deelname of de toegang tot extra diensten/voordelen. U stemt ermee in om bij het registratieproces waarheidsgetrouwe, accurate, actuele en volledige informatie op te geven. U verklaart dat u zich niet zult uitgeven voor een andere persoon, groep of entiteit, of een verkeerde voorstelling van zaken zult geven met betrekking tot uw identiteit of uw relatie tot een andere persoon, groep of entiteit, en geen gebruikersnaam van iemand anders zult gebruiken noch diens wachtwoord, noch andere accountgegevens, noch de naam van een andere persoon, diens beeltenis of foto en dat u evenmin misbruik zult maken van enige gelijkenis met een andere persoon. U verklaart bovendien dat u de Functionaris voor Gegevensbescherming (zie artikel VI.1) onmiddellijk op de hoogte zult brengen van onbevoegd gebruik van uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere accountinformatie, of van welke andere vorm van inbreuk dan ook op de beveiliging, waarmee u wordt geconfronteerd en die betrekking heeft op de Website.

De Vlaamse Waterweg mag uw gebruiksaccount afsluiten en u de mogelijkheid gebruik te maken van de Website ontnemen of gedeeltelijk opschorten bij niet-naleving van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of eventuele bijzondere voorwaarden die zijn gekoppeld aan een specifieke dienst. U gaat ermee akkoord De Vlaamse Waterweg en haar aangestelden integraal schadeloos te stellen voor en te vrijwaren voor eventuele vorderingen van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke (buiten)gerechtelijke en administratieve kosten, die voortvloeien uit of in verband staan met het schenden van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

IV. OVERMACHT

Als “Overmacht” wordt beschouwd elk feit of gebeurtenis die onafhankelijk is van de wil van De Vlaamse Waterweg, die onmogelijk kon worden voorzien of verhinderd worden, en die een significante invloed heeft op de werking van de Website en de via de Website aangeboden informatie.

Als gevallen van Overmacht worden o.a. beschouwd:
- oorlogen en vijandelijkheden, embargo’s, opstanden en lokale conflicten, terrorisme;
- natuurrampen (aardbevingen, overstromingen);
- “Fait du Prince” (een “bevel van hogerhand”);
- beslissingen, handelingen of het nalaten te handelen of te beslissen door alle geledingen van de “overheid”;
- het in gebreke blijven van derde partijen ingevolge omstandigheden die vreemd zijn aan de wil van De Vlaamse Waterweg waaronder, zonder beperking, de volledige of gedeeltelijke onbeschikbaarheid van elektronische communicatienetwerken, satellieten of andere technologische infrastructuur zoals transponders en zendmasten.


Deze opsomming is niet exhaustief.

Indien zich een geval van Overmacht voordoet, wordt De Vlaamse Waterweg voor de duur van de Overmacht vrijgesteld van enige aansprakelijkheid inzake de beschikbaarheid, de werking en de aangeboden functionaliteit van de Website en de juistheid en volledigheid van enige informatie die al dan niet via de Website diende verspreid te worden of werd verspreid.

V. AANSPRAKELIJKHEID

Onverminderd wat in de overige bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden reeds is bepaald, is De Vlaamse Waterweg, zelfs in geval van zware fout of grove nalatigheid, tevens in geen geval aansprakelijk voor enige schade ingevolge het gebruik van de op de Website aangeboden functionaliteit en informatie tenzij in geval van een opzettelijke fout in haar hoofde.
Indien er meerdere betrokkenen zijn bij het schadegeval, is De Vlaamse Waterweg slechts aansprakelijk in de mate dat haar aandeel in de aansprakelijkheid bewezen wordt.
De Vlaamse Waterweg is niet verantwoordelijk voor opzet of grove schuld van haar aangestelden of derde partijen, waaronder andere gebruikers van de Website, die informatie hebben aangeleverd.
De aansprakelijkheid van De Vlaamse Waterweg is in ieder geval beperkt tot de directe schade en in ieder geval, met uitsluiting van schade in de vorm van gederfde winst, financiële of commerciële verliezen, productieverlies, verhoging van de algemene onkosten, verhoogde administratiekosten, verlies van lading, verlies van tijd, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, immateriële schade en het verlies aan cliënteel.
Ongeacht de aard van de schade en de juridische grondslag ervan zal de aansprakelijkheid van de Vlaamse Waterweg in ieder geval beperkt blijven tot het bedrag dat u tijdens de laatste 12 maanden heeft betaald voor het gebruik van de Website met een minimum van 100 EUR per schadegeval.

VI. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS – PRIVACYBELEID

De Vlaamse Waterweg doet er alles aan om correct met uw persoonsgegevens om te gaan, waarbij de toepasselijke regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens uiteraard strikt wordt nageleefd.

Door middel van dit privacybeleid, trachten wij u onder andere op een eenvoudige en zo duidelijk mogelijke manier te informeren omtrent de rechten waarover u beschikt. Lees deze bepaling dan ook aandachtig door.

 

VI.1. CONTACTGEGEVENS - HOEDANIGHEDEN

De Vlaamse Waterweg (zoals gedefinieerd onder artikel 1 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden) treedt in dit kader op als (gezamenlijke) Verwerkingsverantwoordelijke(n).

De Functionaris voor Gegevensbescherming (tevens Veiligheidsconsulent) kan u steeds contacteren voor vragen, opmerkingen of verzoeken die betrekking hebben op de verwerking van uw persoonsgegevens.

Naam: Nicolas Delcroix
Adres: Oostdijk 110, 2830 Willebroek;
E-mailadres: privacy@vlaamsewaterweg.be

 

VI.2. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT – OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG?

De Vlaamse Waterweg verwerkt in eerste instanties persoonsgegevens die reeds werden verkregen in het kader van de uitvoering van haar taak van algemeen belang. De verwerking kadert meer bepaald in “het aanbieden van geharmoniseerde informatiediensten ter ondersteuning van het verkeers- en vervoersmanagement voor de binnenvaart, inclusief technisch haalbare koppelingen met andere vervoerswijzen”.

Volgende gegevens worden dan ook in ieder geval verwerkt:.
- Gebruiker
o Login
o Naam
o Voornaam
o Taal
o E-mailadres
o Profiel: schipper, beroepsvaart, logistiek of recreant
o Contactgegevens organisatie (zoals e-mail en telefoon)

- Schip
o Identificatiegegevens (ENI, naam)
o Meetbrief en eigenaarsdocument
o Locatie
o De standaard privacy-klasse, zijnde de positie en de afmetingen van het schip en het type transponder (klasse A of B).

Bovendien moet benadrukt worden dat het de gebruiker vrij staat om actief bijkomend persoonsgegevens te verschaffen, die noodzakelijk of nuttig zijn in het kader van een bepaalde bijkomende dienstverlening, die wordt verschaft op initiatief van de gebruiker zelf. Een gebruiker zal in dit geval een profiel dienen aan te maken. Naargelang het gekozen soort profiel (schipper, terminalbeheerder, pleziervaart, recreatie of logistiek) wordt louter die informatie ter beschikking gesteld die dienstig is voor de betrokken gebruiker met het desbetreffende profiel. De in dit kader verschafte gegevens worden ook louter aangewend in het kader van de dienstverlening waarvoor de gebruiker zich inschrijft.

Teneinde alle onduidelijkheid te vermijden, geeft u door aanvaarding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden tevens uw uitdrukkelijke en specifieke toestemming om deze persoonsgegevens aan te wenden in het kader van de door u gekozen dienstverlening (naargelang de gekozen “Klasse” of het gekozen profiel).

 

VI.3. AAN WIE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS OVERGEMAAKT?

Uw persoonsgegevens worden nooit overgemaakt aan derden voor commerciële doeleinden. Naargelang de aard en omvang gekozen dienstverlening, verschaft u de ondubbelzinnige toestemming dat gebruikers van dezelfde dienst toegang krijgen tot de door u zelf verschafte (bijkomende) persoonsgegevens.

Om u de nodige rechtszekerheid te verschaffen, worden de gegevens louter op Belgisch grondgebied verwerkt.

Indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat, zullen uw persoonsgegevens weliswaar overgemaakt dienen te worden door de Verwerkingsverantwoordelijke(n). Ook in het kader van de uitoefening van haar taak van algemeen belang, kan De Vlaamse Waterweg persoonsgegevens overmaken aan derden, zoals - onder andere – andere (regionale) overheidsorganen en havens.

Gegevens van gebruikers van onze Website zullen enkel aan de bevoegde inspectie- of politiediensten worden verstrekt indien wettelijk verplicht of op bevel van een bevoegde autoriteit of magistraat.

 

VI.4. BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Alle persoonsgegevens worden slechts bewaard voor de duur die noodzakelijk is om de hierboven beschreven doelstellingen te bereiken. De persoonsgegevens die u ons ter beschikking stelt, zullen dan ook zo spoedig mogelijk verwijderd worden wanneer wij zelf vaststellen dat u niet langer aan de voorwaarden voldoet om op onze dienstverlening beroep te doen. Uiteraard worden de gegevens onmiddellijk verwijderd indien dit vereist is ten gevolge van de uitoefening van één van de onder VI.5 opgesomde rechten.

 

VI.5. RECHTEN WAAROVER U BESCHIKT MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS

U heeft het recht om op elk moment gratis uw persoonsgegevens in te kijken en te verbeteren. U bent zelf als enige verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle gegevens die u ons verstrekt. U zal dan ook zelf toegang hebben tot de door u verschafte gegevens.

Ten tweede heeft u het recht om u te verzetten/bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien u daarvoor ernstige en legitieme redenen hebt.

U heeft daarnaast het recht om ons te verzoeken over te gaan tot het wissen van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben of de verwerking te beperken, tenzij een wettelijke verplichting hieraan in de weg staat.

Daarnaast heeft u in principe het recht op overdraagbaarheid van de ruwe persoonsgegevens die u aan ons heeft verschaft via de Website.

Ten slotte heeft u het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Indien De Vlaamse Waterweg (bij uitoefening van het recht van bezwaar, dan wel intrekking van de toestemming) echter over een andere wettelijke grondslag beschikt voor de desbetreffende verwerking, zal de verwerking uiteraard op basis van deze andere wettelijke grondslag kunnen verdergezet worden.

 

VI.6. VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

De Vlaamse Waterweg heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van uw persoonsgegevens te voorkomen. Deze worden continu geactualiseerd o.a. door de aanpassing ervan aan de stand van de techniek.

De Vlaamse Waterweg is in geen geval verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Het is bijgevolg belangrijk dat u de veiligheidsvoorschriften naleeft, onder andere door derden geen toegang te geven tot uw registratieadres. U bent als enige verantwoordelijk voor het elk bezoek aan en gebruik van onze Website via uw “account”.

 

VI.7. UITOEFENING RECHTEN - KLACHT

Voor de uitoefening van deze rechten kan u ons per e-mail, dan wel per post contacteren, mits u ons de voorzijde van uw identiteitskaart bezorgt (bijvoorbeeld als bijlage bij uw e-mail). Wij vragen dit om te vermijden dat derden uw persoonsgegevens in handen krijgen. De contactgegevens vindt u onder artikel VI.1 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Indien u van mening bent dat aan uw verzoek geen passend gevolg werd gegeven, beschikt u over het recht om klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

 

VII. COOKIEBELEID

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website via uw webbrowser op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat u de Website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek opgeslagen. Door het gebruik van cookies kan een website u herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Zo voorkomen de betrokken entiteiten dat u telkens opnieuw moet inloggen bij een nieuw bezoek aan de website.

De Vlaamse Waterweg maakt enkel gebruik van functionele cookies, naast essentiële cookies die noodzakelijk zijn om de Website goed te laten functioneren.

De Vlaamse Waterweg gebruikt enkel andere cookies wanneer u zelf uw toestemming daartoe heeft verleend. U kan het gebruik van deze cookies eenvoudig stopzetten door uw browserinstellingen aan te passen.

 

VIII. HYPERLINKS EN VERWIJZINGEN

Op de Website wordt u met hyperlinks doorverwezen naar websites van overheden, instanties of organisaties en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. De Vlaamse Waterweg beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap over deze websites en informatiebronnen en kan daarom geen enkele garantie bieden inzake de volledigheid of juistheid van de aangeboden inhoud of over de beschikbaarheid ervan.

De hyperlinks naar andere sites die de Website bevat, houden dus geen enkele goedkeuring of aanbeveling in van de externe website of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. De Vlaamse Waterweg aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud. Evenmin kan gegarandeerd worden dat deze websites een privacy-beleid naleven, overeenkomstig de geldende regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens. De gebruikers wordt aangeraden dit zelf na te gaan door het privacy-beleid te raadplegen op elk van deze websites.

Als u op uw eigen website hyperlinks wilt aanbrengen naar de Website, of onderdelen ervan, dient u voorafgaand de toestemming te bekomen van De Vlaamse Waterweg.

 

IX. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De Vlaamse Waterweg is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Website en de aangeboden diensten. U verbindt zich ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit onze Website en overige aangeboden diensten bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, mede te delen aan het publiek, te exploiteren, uit te baten of door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken dan voorzien in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Deze elementen kunnen onder andere het merk, de teksten, de software, de databanken, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de kleurcombinaties, de slogans, de lay-outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de Website en van onze diensten omvatten.

Voor zover door de gebruiker feedback, opmerkingen of suggesties worden aangeleverd met betrekking tot de diensten op de Website, erkent de gebruiker dat deze de exclusieve eigendom worden van De Vlaamse Waterweg zijn. Alle rechten op deze verschafte informatie, waaronder eventuele intellectuele eigendomsrechten, worden door de gebruiker onherroepelijk en volledig overgedragen aan De Vlaamse Waterweg.

U hebt het recht om de informatie op deze Website te raadplegen en voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren zonder commercieel oogmerk ten aanzien van derden, mits u de bron vermeldt. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarvoor expliciete gebruiksbeperkingen gelden.

 

X. DISCLAIMER INZAKE E-MAILBERICHTEN

E-mailberichten en eventueel bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk. Indien het bericht niet voor u bestemd is, gelieve het dan onmiddellijk en onherroepelijk te wissen. Mocht u vaststellen dat er zich onregelmatigheden hebben voorgedaan met betrekking tot de inhoud of de bestemmelingen van een e-mailbericht, dan mag u te allen tijde contact opnemen met De Vlaamse Waterweg. Binnen de context van de regelgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens, wijzen wij er op dat alle e-mailverkeer door De Vlaamse Waterweg kan bewaard worden. Hoewel alle e-mailberichten en bijgevoegde bestanden op computervirussen gecontroleerd worden, is het niet uitgesloten dat deze toch nog computervirussen kunnen bevatten.

 

XI. TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDHEID

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van de Website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van de Website houdt in dat u zich onderwerpt aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor deze rechtbanken te brengen.

Lees meer...