Om te mogen varen op de Vlaamse waterwegen dient een schip steeds te beschikken over een geldige vaarvergunning en dienen er vaarrechten betaald te worden aan de waterwegbeheerder. Een binnenvaartondernemer kan zich hiervoor op 2 manieren in orde stellen, ofwel dient hij aan wal te gaan in het eerste ontvangkantoor op zijn route. Vervolgens dient hij zijn meet- en vrachtbrief voor te leggen aan de ontvanger die de vaarvergunning zal opstellen en de vaarrechten zal innen.

Een tweede mogelijkheid is dat de reis elektronisch gemeld wordt bij de waterwegbeheerder. Aan de hand van deze melding zal er een elektronische vaarvergunning opgesteld worden en per mail naar het schip verstuurd.

Momenteel gelden onderstaande punten enkel voor de waterwegen onder beheer van de Vlaamse Waterweg nv. Er wordt ook werk gemaakt om deze dienstverlening, samen met onze partners, verder uit te breiden.

 

Lees meer...

Voordelen

Het elektronisch melden van reizen heeft verschillende voordelen, zowel voor de binnenvaartondernemer als de waterwegbeheerder.

1. Veiligheid

Bij een elektronische reismelding dient de binnenvaartondernemer het schip niet steeds te verlaten om zich naar het ontvangstkantoor te begeven. Informatie over gevaarlijke ladingen wordt door de waterwegbeheerders gebruikt voor het correct indelen van sluiskolken en kan ook opgevraagd worden in geval van incidenten waarbij een schip betrokken is. De reis- en landinginformatie kan op dat ogenblik  onmiddellijk aan de hulpdiensten overgemaakt worden zodat deze de gepaste maatregelen kunnen nemen.

2 .Vlotte passage

Indien de correcte afmetingen van het schip of duwkonvooi elektronisch doorgestuurd worden, zal deze informatie ter beschikking gesteld worden aan alle beweegbare kunstwerken op het traject van deze reis. Er zal ook geen tijd meer verloren gaan door het aanmaken van een vaarvergunning in het kantoor waardoor de passagetijd mogelijks korter zal worden voor bepaalde kunstwerken.

3. Correcte informatie

Door de koppeling te maken met andere toepassingen aan boord van het schip (vb. stuwagesoftware) is het niet meer de binnenvaartondernemer die alle informatie zelf moet ingeven, maar wordt de informatie aan de bron opgehaald. Hierdoor wordt deze ook betrouwbaarder en vollediger.

4. Administratieve vereenvoudiging

Doordat alle informatie elektronisch uitgewisseld wordt, kan deze eenvoudiger beheerd en opgeslagen worden aan boord van het schip. De vaarrechten zullen maandelijks afgerekend worden waardoor er niet contant betaald moet worden door de binnenvaartondernemer.

Lees meer...

Voorwaarden

Om elektronisch te melden kan er gebruik gemaakt worden van BICS of een gelijkaardige meldsoftware. Om te melden aan Vlaanderen dient er gemeld te worden aan het meldpunt "Vlaamse Waterwegen". Er zijn wel enkele voorwaarden waaraan voldaan moet worden alvorens je melding verwerkt kan worden:

Maandelijkse afrekening vaarrechten: Om Elektronische vaarvergunningen te ontvangen dienen de vaarrechten op maandelijkse basis betaald te worden. Hiervoor dient er een aanvraag gedaan te worden bij de waterwegbeheerder. Nadat dit in orde gebracht is dient er niet meer contant betaald te worden (ook niet indien met een vaarvergunning aan het ontvangstkantoor neemt).  Op het einde van de maand wordt er een globaalfactuur verstuurd met een bundeling van alle reizen van de gekoppelde rompen voor de afgelopen periode.

Contactgegevens schip: Volgens het scheepvaartreglement dient een vaartuig steeds een geldige vaarvergunning aan boord te hebben. Om hieraan te voldoen dienen wij te beschikken over een mailadres aan boord van het schip. De elektronische vaarvergunning zal via mail verstuurd worden naar dit adres zodat de schipper steeds over dit document kan beschikken.

Lees meer...

Handige tip!

Vlaanderen beschikt over een uitgebreid waterwegennetwerk, dit wil zeggen dat een schip op verschillende manieren van A naar B kan varen. Om de vaarrechten correct te kunnen berekenen en de sluizen op het traject te kunnen verwittigen hebben wij nood aan een correcte route.

Daarom is het aangewezen om naast een vertrek- en een aankomstpunt ook één of meerdere passage-of viapunten mee te geven. Hierdoor kan de vaarvergunning eenvoudig en correct opgesteld worden waardoor rechtzettingen beperkt zullen zijn.

Meer info
Lees meer...