Handhaving

Activiteiten en doelstellingen

Sinds de Zesde Staatshervorming zijn verschillende bevoegdheden met betrekking tot het beheer en de exploitatie van de waterwegen en aanhorigheden overgeheveld naar de gewesten. Dat betekent dat zij nu ook verantwoordelijk zijn voor de handhaving van die regels. Op 01/02/2020 heeft De Vlaamse Waterweg (DVW) een nieuwe cel handhaving opgericht om een effectief en efficiënt handhavingsbeleid te voeren en de aanwezigheid op het terrein gevoelig te verhogen. Ons doel is het verhogen van de veiligheid op de waterwegen, het vrijwaren van het milieu en het verzekeren van een correcte exploitatie van de waterwegen en aanhorigheden. Hierbij is het onze absolute wens en engagement om met alle relevante belanghebbenden te werken aan een geïntegreerde aanpak waarbij preventief en sanctionerend optreden hand in hand gaan. We gaan dan ook resoluut voor een slagkrachtig beleid dat door samenwerking tot stand wordt gebracht.

Handhaving is een geheel van handelingen en activiteiten die als doel hebben om de naleving van de geldende rechtsregels en voorschriften te verzekeren en om de naleving zo nodig af te dwingen door het opleggen en uitvoeren van maatregelen en sancties via bestuurlijke of gerechtelijke weg. De cel Handhaving bij DVW zorgt ervoor dat het waterwegennet in Vlaanderen een veiligere en milieuvriendelijkere omgeving wordt.

Deze cel bestaat uit twee teams: enerzijds het Team Toezicht & Controle en anderzijds het Team Sanctionering. Het Team T&C is verantwoordelijk voor het toezicht en de controle op de naleving van geldende wetgeving en reglementering. De vaststelling van een inbreuk wordt overgemaakt aan het Team Sanctionering dat, de sanctie discretionair bepaalt aan de hand van het vaststellingsrapport/PV.

 
 
Lees meer...