De taken en bevoegdheden m.b.t. bekwaamheidsbewijzen zullen vanaf 1 juni 2019 overgaan van het Departement MOW naar De Vlaamse Waterweg nv en zullen ondergebracht worden in het Binnenvaartloket.

Meer uitleg over deze transitie kan u hier terugvinden.

Lees meer...

Binnenvaartonderneming

Wat heb ik nodig om te mogen varen

Natuurlijke personen of ondernemingen die het beroep van ondernemer van goederenvervoer over de binnenwateren wensen uit te oefenen of dat beroep uitoefenen, moeten in het bezit zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid, toegang tot het beroep en het ondernemingsnummer.

In deze tabel vind je een overzicht van alle documenten die aan boord moeten zijn.

Getuigschrift van vakbekwaamheid

Om het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren uit te oefenen, moet men in bezit zijn van een vergunning.

Een van de voorwaarden is dat men vakbekwaam moet zijn. Dit kan o.a. worden aangetoond met een getuigschrift van vakbekwaamheid.

U kan meer informatie en het aanvraagformulier hier terugvinden.

Toegang tot het beroep

De vergunning toegang tot het beroep wordt afgegeven zonder beperking in de tijd en is niet overdraagbaar. Ze kan aangepast worden, ingetrokken worden of haar geldigheid verliezen indien de voorwaarden en omstandigheden niet meer dezelfde zijn als bij de afgifte. De vergunning of een voor eensluidend verklaard afschrift moet zich aan boord bevinden.

Meer informatie en aanvraagformulier kan je hier terugvinden.

Regelgeving:

Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren (16/01/1996)

Ondernemingsnummer

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) kent aan elke onderneming en aan elke handelaar een eigen identificatienummer toe. De KBO houdt dus van elke onderneming het nummer en de overeenstemmende identificatiegegevens (naam, adres, handelsnaam, …) bij. Dankzij dit unieke nummer hoeven de ondernemingen in de toekomst niet meer bij verschillende besturen dezelfde administratieve formaliteiten te vervullen. De Kruispuntbank zal instaan voor de uitwisseling van informatie tussen deze besturen.

Vooraleer men zich tot één van de ondernemingsloketten wendt dient men over een vergunning tot toegang tot het beroep te beschikken.

Meer informatie over de ondernemingsloketten vindt je terug op de website van de FOD Economie.

Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen (16 januari 2003)

Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsregels, de samenstelling en de overdrachtsmodaliteiten van het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (24 juni 2003)


 

 

Lees meer...