Elektronische meldplicht voor alle binnenvaart

De Vlaamse regering heeft op 16 september 2022 haar definitieve goedkeuring gegeven voor de invoering van de elektronische meldplicht voor alle beroepsvaart in Vlaanderen.  

Wie moet elektronisch melden?

De gezagvoerder van een schip of samenstel dat goederen vervoert over de binnenwateren in het Vlaamse Gewest.

De elektronische meldplicht is niet van toepassing op: 

 • zeeschepen, behalve als ze uitsluitend op de binnenwateren van het Vlaamse Gewest, van andere gewesten of van andere staten worden ingezet. 
 • pleziervaartuigen, de veren over de Gemeenschappelijke Maas en het openbaar personenvervoer over water. 

De waterwegbeheerders en de havenbedrijven kunnen individuele schepen vrijstellen van de verplichtingen in dit besluit als hun reizen uitsluitend plaatsvinden binnen de wateren die de waterwegbeheerders en havenbedrijven beheren.

Wanneer moet men elektronisch melden?

 • voor het vaartuig het Vlaamse Gewest binnenvaart;
 • voor het vaartuig zijn lig- of aanmeerplaats in het Vlaamse Gewest verlaat.

Vanaf wanneer moet ik mijn gegevens elektronisch melden?

De verplichting voor de elektronische melding voor alle binnenvaart  is ingegaan op 10 december 2022.

Omwille van deze snelle inwerkingtreding en om iedereen die vandaag nog niet elektronisch meldt de kans te geven zich tijdig aan deze nieuwe elektronische meldingsplicht aan te passen wordt een tolerantietermijn voorzien tot 31 december 2023

Dit houdt in dat gedurende deze periode de elektronische melding verplicht is maar u tijdelijk niet gesanctioneerd zal worden bij vaststelling van een overtreding, wel zal u aangemaand worden tot het onmiddellijk uitvoeren van de verplichte melding. 

Let wel, deze tolerantieperiode is niet van toepassing op het vervoer van gevaarlijk goed in de binnenvaart waar sinds 1 maart 2021 een verplichting geldt om deze goederen op elektronische wijze te melden aan de waterwegbeheerder. 

Hoe moet men elektronisch melden?

 • De elektronische melding wordt gedaan conform de uitvoeringsverordening (EU) 2019/1744 van de Commissie van 17 september 2019 betreffende de technische specificaties voor elektronische scheepsrapportering voor de binnenvaart en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 164/2010.
 • Voor het opstellen en doorsturen van de melding kan gebruik gemaakt worden van de reeds bestaande meldsoftwareapplicaties. Het gratis ter beschikking gestelde pakket BICS van de Nederlandse Vaarwegautoriteit biedt hiertoe een mogelijkheid. Meer informatie betreffende andere pakketten vindt u op deze website: www.eriba-platform.be.
 • Door gebruik te maken van een meldsoftware zal bij opgave van een route naar of door Vlaanderen zal de melding automatisch door de meldsoftware aan de vaarwegautoriteit overgemaakt worden.

Welke gegevens moet men melden?

 •  De volgende gegevens worden bezorgd aan De Vlaamse Waterweg nv als ze toepasselijk zijn: 

  1° de naam van het schip, en bij samenstellen de naam van alle schepen van het samenstel; 
 • 2° het scheepsidentificatienummer en de aard ervan -IMO of ENI-, en bij samenstellen het scheepsidentificatienummer en de aard ervan van alle schepen van het samenstel; 
 • 3° het soort schip, en bij samenstellen de soorten van alle schepen van het samenstel; 
 • 4° de lengte en de breedte van het schip, en bij samenstellen de lengte en de breedte van het samenstel en van alle schepen van het samenstel, altijd inclusief de uitstekende lading; 
 • 5° het maximale laadvermogen van het schip, en bij samenstellen het maximale laadvermogen van alle schepen van het samenstel; 
 • 6° de effectieve diepgang van het schip of van het samenstel, zoals beladen voor de actuele reis; 
 • 7° of het schip al dan niet lng als brandstof gebruikt, en bij samenstellen, in voorkomend geval, of elk schip van het samenstel al dan niet lng als brandstof gebruikt; 
 • 8° de informatie of de lading gevaarlijke goederen bevat; 
 • 9° voor een schip of samenstel dat goederen vervoert waarop het Europees verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN), aangenomen in Genève op 26 mei 2000, niet van toepassing is en die niet in containers worden vervoerd: de soort en hoeveelheid lading; 
 • 10° het aantal containers aan boord naar grootte en beladingstoestand -beladen of onbeladen-, en de respectieve plaats van de containers overeenkomstig het stuwplan en het containertype; 
 • 11° het totale nettogewicht van de gevaarlijke goederen per deellading; 
 • 12° de gevarenklasse van de lading aan de hand van de klassen van gevaarlijke stoffen die gebruikt worden in het Europees verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN), aangenomen te Genève op 26 mei 2000; 
 • 13° de VN-nummers van de gevaarlijke goederen, vermeld in het Europees verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN), aangenomen te Genève op 26 mei 2000; 
 • 14° de officiële benaming van de gevaarlijke goederen; 
 • 15° de verpakkingsgroep van de gevaarlijke goederen; 
 • 16° het aantal blauwe lichten of kegels; 
 • 17° de identificatiecodes van de containers die gevaarlijke goederen bevatten; 
 • 18° het totale aantal personen aan boord; 
 • 19° het aantal passagiers aan boord; 
 • 20° de locatie van vertrek of de laadplaats, zo gedetailleerd mogelijk; 
 • 21° de locatie van bestemming of de losplaats, zo gedetailleerd mogelijk; 
 • 22° als meer dan één route mogelijk is, minstens een tussenpunt waaruit de geplande route blijkt, zo gedetailleerd mogelijk. 

Als deze gegevens tijdens de reis in het Vlaamse Gewest worden gewijzigd, wordt dat onmiddellijk op dezelfde wijze aan De Vlaamse Waterweg nv gemeld.

Als het vaartuig zijn reis in het Vlaamse Gewest gedurende meer dan twee uur onderbreekt, meldt de gezagvoerder het begin en het einde van die onderbreking onmiddellijk op dezelfde wijze aan De Vlaamse Waterweg nv.

Als de reis is beëindigd, meldt de gezagvoerder dat zo snel mogelijk op dezelfde wijze aan De Vlaamse Waterweg nv.

Lees meer...