Onderneming

Natuurlijke personen of ondernemingen die het beroep van ondernemer van goederenvervoer over de binnenwateren wensen uit te oefenen of dat beroep uitoefenen, kunnen volgende documenten bekomen:

 • Getuigschrift van vakbekwaamheid
 • Toegang tot het beroep
 • Ondernemingsnummer
Onderstaand kan u alle nodige informatie terugvinden die u nodig heeft om deze documenten aan te vragen. Indien u verdere vragen heeft rond de documenten benodigd voor de onderneming of hoe deze kunnen aangevraagd worden, kan u steeds contact opnemen met het Binnenvaartloket van De Vlaamse Waterweg nv.

Getuigschrift van vakbekwaamheid

Het getuigschrift van vakbekwaamheid toont aan dat de eigenaar vakbekwaam is en over de nodige kennis bezit om het beroep van binnenvaartondernemer uit te oefenen.

Dit getuigschrift is een van de vereiste documenten die men moet aanleveren om een bewijs voor toegang tot het beroep te behalen. 

Welke documenten moet men voorleggen om een getuigschrift vakbekwaamheid te behalen?

Men kan de vakbekwaamheid aantonen door één van onderstaande bewijsmaterialen voor te leggen:

 • Einddiploma uitgereikt door een onderwijsinstelling, erkend door de Vlaams Minister van Openbare Werken en Mobiliteit, waar cursussen over de nodige vakgebieden worden gegeven;
  • Syntra Midden-Vlaanderen te Sint- Niklaas;
  • Cenflumarin te Zwijndrecht;
  • Ecole Polytechnique te Huy ;

Of

 • het bewijs dat men over een praktijkervaring beschikt van tenminste drie opeenvolgende jaren in het dagelijks beheer van een onderneming voor het vervoer van goederen over de binnenwateren;

Of

 • een attest afgegeven door een andere Lidstaat van de Europese Unie betreffende de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren.

Hoe kan men een getuigschrift vakbekwaamheid aanvragen?

U downloadt het aanvraagformulier (onderaan terug te vinden) en stuurt dit ingevuld en met de nodige bewijsstukken op naar het Binnenvaartloket van De Vlaamse Waterweg nv of het emailadres bvc@vlaamsewaterweg.be. Het adres kan u terugvinden op het aanvraagformulier.

U voegt bij het aanvraagformulier de volgende documenten toe:
 • een fotokopie van voor- en achterzijde van de identiteitskaart;
 • stukken waaruit de vakbekwaamheid moet blijken, o.b.v. één van de drie bovenstaande manieren:
  • Einddiploma uitgereikt door een onderwijsinstelling – kopie van ondertekend einddiploma
  • Praktijkervaring kan aangetoond worden a.d.h.v. onderstaande documenten. Deze lijst is niet-exhaustief en indien mogelijk wordt aangeraden om meerdere bewijsstukken aan te leveren
  • Kopie van inschrijving van het handelsregister (binnenvaart)/Kruispuntdatabank voor onderneming waarbinnen men de activiteiten uitvoert
  • Kopie geregistreerde eigendomsactie/exploitatie-overeenkomst waarbinnen men de activiteiten uitvoertKopie van het arbeidscontract binnen een binnenvaartonderneming
  • Kopie van de statuten + aanpassingen waarin de aanvrager staat vermeld als zaakvoerder/bestuurder
  • Kopie van contracten in de binnenvaart die aantonen dat de aanvrager ervaring heeft met het uitvoeren van activiteiten binnen de binnenvaartsector
 • Attest vakbekwaamheid of toegang tot het beroep voor een natuurlijk persoon, afgegeven door een andere Lidstaat van de Europese Unie

aanvraag vakbekwaamheid.docx
aanvraag vakbekwaamheid.pdf

Nieuw sinds 01/01/2024
Voor het afleveren van een getuigschrift vakbekwaamheid moet een retributie betaald worden
U vindt de correcte prijslijst hier.

 

Toegang tot het beroep

Indien men het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren uitoefent, kan men hiervoor de vergunning m.b.t. toegang tot het beroep aanvragen. 

Men kan de vergunning zowel als individu (natuurlijke persoon) als onderneming (rechtspersoon) aanvragen. Het attest en de aan te leveren bewijsstukken verschillen lichtelijk tussen een natuurlijke persoon en rechtspersoon. 

De vergunning toegang tot het beroep wordt afgegeven zonder beperking in de tijd en is niet overdraagbaar. Ze kan aangepast worden, ingetrokken worden of haar geldigheid verliezen indien de voorwaarden en omstandigheden niet meer dezelfde zijn als bij de afgifte. De vergunning of een voor eensluidend verklaard afschrift moet zich aan boord bevinden.

De vergunning vervalt bij :

 • Overlijden, intreden van lichamelijke ongeschiktheid of wettelijke onbekwaamheid van de vergunninghouder.
 • Overlijden, intreden van lichamelijke ongeschiktheid of wettelijke onbekwaamheid van diegene die vakbekwaam is en die niet dezelfde persoon is als de vergunninghouder.
 • De ontbinding van de onderneming.

Aan welke voorwaarden moet men voldoen om een getuigschrift “toegang tot het beroep” te behalen?

 • de Belgische nationaliteit hebben, of zijn woonplaats (voor natuurlijke personen) of maatschappelijke zetel (voor rechtspersonen) in België hebben;
 • bewijs van vakbekwaamheid leveren d.m.v. een getuigschrift vakbekwaamheid, oftewel van zichzelf (voor natuurlijke personen) ofwel, indien men niet zelf vakbekwaam is, van de persoon bij wie de dagelijkse leiding van de vervoersactiviteit berust(voor rechtspersonen);
 • De retributie betalen.

Hoe kan men een getuigschrift “toegang tot het beroep” aanvragen?

U downloadt het aanvraagformulier (onderaan terug te vinden) en stuurt dit ingevuld en met de nodige bewijsstukken op naar het Binnenvaartloket van De Vlaamse Waterweg nv of het emailadres bvc@vlaamsewaterweg.be. Het adres kan u terugvinden op het aanvraagformulier. 

U voegt bij het aanvraagformulier de volgende documenten toe:

 • Voor natuurlijke personen
  • een fotokopie van voor- en achterzijde van uw identiteitskaart.
  • Getuigschrift van vakbekwaamheid van de persoon die het bewijs “toegang tot het beroep” aanvraagt.
  • kopie van het eigendomsbewijs of een exploitatiecontract op zijn/haar naam van een binnenschip.

Aanvraag - Toegang tot het beroep - natuurlijk persoon.docx
Aanvraag - Toegang tot het beroep - natuurlijk persoon.pdf

 • Voor ondernemingen
  • Een fotokopie van de afschriften van de statuten van de onderneming.
  • Getuigschrift van vakbekwaamheid van de persoon van de aanvrager of indien men niet zelf vakbekwaam is, van de persoon bij wie de dagelijkse leiding van de vervoersactiviteit berust.
  • kopie van het eigendomsbewijs of een exploitatiecontract van een binnenschip op naam van de onderneming.

Aanvraag - Toegang tot het beroep - onderneming.docx
Aanvraag - Toegang tot het beroep - onderneming.pdf

Ondernemingsnummer

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) kent aan elke onderneming en aan elke handelaar een eigen identificatienummer toe. De KBO houdt van elke onderneming het nummer en de overeenstemmende identificatiegegevens (naam, adres, handelsnaam, ...) bij. Dankzij dit unieke nummer hoeven de ondernemingen in de toekomst niet meer bij verschillende besturen dezelfde administratieve formaliteiten te vervullen. De Kruispuntbank staat in voor de uitwisseling van informatie tussen deze besturen. 

Vooraleer men zich tot een van de ondernemingsloketten wendt dient men over een vergunning tot toegang tot het beroep te beschikken.

 
 
Read more...

Contactgegevens Binnenvaartloket

Contactinfo Schoten 

Adres: Hoogmolendijk 1, 2900 Schoten
Tel.: +32 11 24 40 83

Contactinfo Evergem

Ringvaartweg-Mariakerke 1, 9030 Gent
Tel.: +32 9 292 12 95  

E-mail: bvc@vlaamsewaterweg.be

Read more...