1. De schipper dient zich steeds te houden aan de algemene en de bijzondere scheepvaartreglementent
  2. De schipper dient zich ten allen tijde te vergewissen van tijdelijke en/of plaatselijke wijzigingen. Deze worden gecommuniceerd via de scheepvaartberichten (https://www.visuris.be/scheepvaartberichten).
  3. Bij het aanmeren aan kaaimuren of aanlegplaatsen dient de schipper de aanwezige waterdiepte na te gaan en de nodige maatregelen te nemen om de bodem niet te raken, om niet vast te varen en geen over- of ondiepte te veroorzaken.
  4. De schippers dienen de opgelegde vaargeulen te respecteren behalve er hoogte van kaaimuren en aanlegplaatsen.
  5. De maximaal toegelaten diepgang heeft enkel betrekking tot de vaargeul bij een normaal peil zoals vermeld in de tabel bij 1.13 Brughoogten. De waterdiepte langs schuine oevers, private kaaimuren of aanlegplaatsen, zijarmen en insteekhavens is niet gegarandeerd.
  6. De plaatselijke signalisatie en de aanwijzingen en/of bevelen van bevoegd personeel van de waterwegbeheerder hebben steeds voorrang op de bepalingen en voorwaarden van dit bericht;
  7. Dit bericht kan door De Vlaamse Waterweg nv op ieder ogenblik geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd of ingetrokken;
  8. De Vlaamse Waterweg nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, schade, ongevallen of nadeel die zouden voortspruiten uit het varen met afmetingen groter dan de normaal toegelaten;
  9. Het varen met grotere afmetingen dan de normaal toegelaten afmetingen doet niets af van de persoonlijke of burgerlijke aansprakelijkheid van de schipper zowel tegenover derden, als De Vlaamse Waterweg nv en het Vlaamse gewest.
  10. De aandacht van de schippers wordt extra gevestigd op de bijzondere bepalingen op de tijgebonden rivieren. De diepgang op tijrivieren kan niet worden vastgesteld aangezien de vaardiepte verandert volgens het te bevaren gedeelte van de rivier, het regime van de vaargeulen en banken, de stand van het getij en de omstandigheden die op het getij een invloed uitoefenen. De schippers dienen hun vaart te ondernemen in functie van de diepgang en afmetingen van hun schip en de stand van het getij.

Eventuele afwijkingen op bovenvermelde afmetingen kunnen aangevraagd worden bij RIS: ris@vlaamsewaterweg.be

Elke aanvraag zal afzonderlijk behandeld worden.

Read more...