Vaarbewijs A of B

Iedere persoon die een binnenvaartuig bestuurt dat bestemd is voor vervoer van goederen of personen (motorschepen, sleep- en duwboten, aken, duwstellen en gekoppelde samenstellen) moet in het bezit zijn van een document dat de bekwaamheid met betrekking tot het besturen van een schip bewijst :

 • het vaarbewijs A, geldig op alle waterwegen van de lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van de waterwegen waarop het reglement betreffende het verlenen van Rijnpatenten van toepassing is;
 • het vaarbewijs B, geldig op alle waterwegen van de lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van de maritieme waterwegen en van de waterwegen waarop het reglement betreffende het verlenen van Rijnpatenten van toepassing is.

Uitzonderingen

Het vaarbewijs A of B is niet nodig voor het besturen van :

 • schepen met een lengte van minder dan 20 meter, bestemd voor het vervoer van goederen;
 • schepen bestemd voor het vervoer van passagiers, die behalve de bemanning niet meer dan twaalf personen vervoeren;
 • schepen van de diensten belast met controle en schepen van de brandweer;
 • militaire schepen.

Welke documenten zijn gelijkwaardig?

 • Onderstaande documenten zijn gelijkwaardig aan het vaarbewijs A of B :
 • Vaarbewijs A/B - het vaarbewijs A, afgegeven door andere Lidstaat van de Europese Unie, voor het vervoer van goederen op alle scheepvaartwegen van de Europese Unie met uitzondering van de waterwegen waarop het reglement betreffende het verlenen van Rijnpatenten van toepassing is.
 • Vaarbewijs B - het vaarbewijs B, afgegeven door een andere Lidstaat van de Europese Unie, voor het vervoer van goederen op alle scheepvaartwegen van de Europese Unie met uitzondering van de maritieme waterwegen en van de waterwegen waarop het reglement betreffende het verlenen van Rijnpatenten van toepassing is.
 • Vaarbewijs A/B - het Groot Rijnpatent voor alle waterwegen van het Rijk.
 • Belgische stuurbrevetten afgeleverd voor 8 april 1998, voor zover de vermelde gegevens nog correct zijn :
  • Vaarbewijs A/B - stuurbrevet A: vervoer van goederen op alle waterwegen van het Rijk;
  • Vaarbewijs B - stuurbrevet B: vervoer van goederen op de waterwegen van het Rijk, uitgezonderd de Beneden-Zeeschelde;
  • Vaarbewijs A/B - stuurbrevet C: vervoer van passagiers op alle waterwegen van het Rijk;
  • Vaarbewijs B - stuurbrevet D: vervoer van passagiers op de waterwegen van het Rijk, uitgezonderd de Beneden-Zeeschelde

Aan welke voorwaarden moet men voldoen om een vaarbewijs A of B te behalen?

 • ten minste 18 jaar oud zijn;
 • lichamelijk en geestelijk geschikt als bestuurder van een schip; de geschiktheid moet blijken uit een medische verklaring (MEDEX);
  slagen voor een theoretisch examen over de vakkennis;
 • een diensttijd bewijzen aan boord van een binnenschip (zie onderstaand);
 • de retributie betalen.

Wat betreft de diensttijd, moet men aantonen dat men de volgende diensttijd behaalde:

 • 4 jaar als lid van een dekbemanning van een binnenvaartschip. Als een jaar diensttijd gelden 180 effectieve vaardagen in de binnenvaart. Binnen een periode van 365 opeenvolgende dagen kunnen maximaal 180 dagen als diensttijd worden meegerekend. OF

Deze duurtijd kan verminderd worden met maximaal drie jaar op één van de volgende manieren:

 • OF een kopie van een einddiploma uitgereikt door een onderwijsinstelling erkend door de minister van mobiliteit (Cenflumarin - Antwerpen of Polytechnique - Huy), de vermindering mag de duur van de onderwijscyclus niet te boven gaan;
 • OF wanneer de aanvrager kan aantonen als lid van de dekbemanning diensttijd op een zeeschip te hebben volbracht. Voor de maximale vermindering met drie jaar moet de aanvrager aantonen minstens vier jaar ervaring in de zeevaart te hebben, waarbij 250 zeedagen als één jaar diensttijd gelden. De diensttijd op een zeeschip moet worden aangetoond door middel van een monsterboekje. 

Hoe kan men een vaarbewijs A of B aanvragen?

U downloadt het aanvraagformulier (onderaan terug te vinden) en stuurt dit ingevuld en met de nodige bewijsstukken op naar het adres dat vermeld wordt op het aanvraagformulier of naar het emailadres binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be met als onderwerp: ‘aanvraag examen binnenvaart’.

Om te kunnen deelnemen aan het examen, dient u onderstaande documenten voor te leggen :

 • het aanvraagformulier 'vaarbewijs A of B aanvraag examen';
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • een verklaring van vereiste vaartijd, afgeleverd door het Binnenvaartloket;
 • de medische verklaring van het onderzoek naar de geschiktheid voor de Rijnscheepvaart of de Binnenvaart, opmaakt door een geneesheer van een erkend medisch centrum en niet ouder dan 3 maanden (MEDEX).

Indien u reeds een vaarbewijs B hebt en dit wenst uit te breiden naar een vaarbewijs A, dient u onderstaande documenten voor te leggen.

 • Het aanvraagformulier ‘Vaarbewijs A aanvraag examen uitbreiding’;
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • kopie van  uw Vaarbewijs B;
 • een verklaring van vereiste vaartijd, afgeleverd door het Binnenvaartloket.

Vaarbewijs A of B aanvraag examen
Vaarbewijs A aanvraag examen uitbreiding

Hoe kan men een Vaarbewijs A of B verlengen en wanneer is dit nodig?

Binnen de 3 maand volgend op uw 65ste verjaardag, en daarna ieder jaar, dient u uw vaarbewijs te verlengen. U downloadt het aanvraagformulier (onderaan terug te vinden) en stuurt dit ingevuld en met de nodige bewijsstukken op naar het Binnenvaartloket van De Vlaamse Waterweg nv. Het adres kan u terugvinden op het aanvraagformulier, of het emailadres binnenvaartcommmissie@vlaamsewaterweg.be.

Om een verlenging te verkrijgen, dient u onderstaande documenten voor te leggen :

 • het aanvraagformulier 'vaarbewijs aanvraag verlenging';
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • de medische verklaring van het onderzoek naar de geschiktheid voor de Rijnscheepvaart of de Binnenvaart, opgemaakt door een geneesheer van een erkend medisch centrum en niet ouder dan 3 maanden (MEDEX).

Vaarbewijs aanvraag verlenging

Hoe kan men een duplicaat van het Vaarbewijs A of B aanvragen?

U downloadt het aanvraagformulier (onderaan terug te vinden) en stuurt dit ingevuld en met de nodige bewijsstukken op naar het Binnenvaartloket van De Vlaamse Waterweg nv of het emailadres binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be. Het adres kan u terugvinden op het aanvraagformulier.

Om een duplicaat voor het vaarbewijs A of B te verkrijgen, dient u onderstaande documenten voor te leggen :

 • het aanvraagformulier 'vaarbewijs aanvraag duplicaat';
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • een verklaring van verlies of diefstal opgemaakt door de politie (PV), of een kopie van het beschadigde vaarbewijs.

Vaarbewijs aanvraag duplicaat

Wat omvat het examen?

Ter voorbereiding van het examen kan je hieronder de vereiste vakkennis terug vinden zoals bepaald in het Koninklijk besluit betreffende het verkrijgen van vaarbewijzen voor het besturen van binnenvaartuigen bestemd voor het goederen- en personenvervoer van 23 december 1998 - Bijlage 4. Vereiste vakkennis voor het verkrijgen van de vaarbewijzen.

Gemeenschappelijke materie voor het behalen van de vaarbewijzen A en B.

1. Navigatie.

  a) Nauwkeurige kennis van de verkeersregels op de binnenwateren met name van het "Algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk" en van het Europees Reglement voor binnenlandse waterwegen (CEVNI) inclusief de markering en betonning van waterwegen, evenals wat ten aanzien van het varen op radar wordt bepaald.
  b) Kennis van de algemene kenmerken van de voornaamste binnenlandse waterwegen uit geografisch, hydrologisch, meteorologisch en morfologisch oogpunt.
  c) Routebepaling, nautische drukwerken en publikaties, betonningssystemen.

 2. Hanteren en besturen van het schip.

  a) Besturen van het schip, met inachtneming van het effect van wind, stroming, turbulentie en diepgang met het oog op voldoende drijfvermogen en stabiliteit.
  b) Rol en werking van roer en schroef.
  c) Ankeren en aanleggen in alle omstandigheden.
  d) Manoeuvers in een sluis of haven en manoeuvers bij tegengestelde en oplopende koersen.

3. Constructie en stabiliteit van het schip.

  a) Kennis van de grondbeginselen van de scheepsbouw, vooral in verband met de veiligheid van passagiers, bemanning en schip.
  b) Elementaire kennis van Richtlijn nr. 82/714/EEG van de Raad van 4 oktober 1982 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen, omgezet bij koninklijk besluit van 1 juni 1993 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen.
  c) Elementaire kennis van de hoofdzaken van de scheepsconstructie.
  d) Theoretische kennis van de regels betreffende stabiliteit en drijfvermogen en de praktische toepassing daarvan met name de bevaarbaarheid.

4. Machines van het schip.
  a) Elementaire kennis van de constructie en de werking van de scheepsmotoren om ervoor te zorgen dat deze goed functioneren.
  b) Bediening en controle van het functioneren van hoofd- en hulpmotoren en te volgen procedures in geval van nood.

5. Laden en lossen.

  a) Gebruik van diepgangschalen.
  b) Bepaling van het gewicht van een lading met behulp van de meetbrief.
  c) Laden en lossen van het schip, stuwing van de lading (stuwplan).

6. Gedrag in bijzondere omstandigheden.

  a) Basisprincipes van het voorkomen van ongevallen.
  b) Te nemen maatregelen bij averij, aanvaring of stranding, met inbegrip van het dichten van gaten in de scheepsromp.
  c) Gebruik van gereedschap en reddingsmateriaal.
  d) Eerste hulp bij ongevallen.
  e) Brandpreventie en gebruik van brandbestrijdingsinrichtingen en -apparaten.
  f) Voorkomen van vervuiling van de waterwegen.

Bijkomende materie voor het behalen van het vaarbewijs A.

 

1. Navigatie.

  a) Nauwkeurige kennis van de verkeersregels op de maritieme waterwegen met name van het "Scheepvaartreglement voor de Beneden-Zeeschelde", van het "Politiereglement van de Beneden-Zeeschelde" en van de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee.
  b) Elementaire kennis van het "Politie- en scheepvaartreglement van de Belgische territoriale zee, kusthavens en -stranden".
  c) Kennis van de algemene kenmerken van de voornaamste maritieme waterwegen uit geografisch, hydrologisch, meteorologisch en morfologisch oogpunt.
  d) Peilingen en posities van het schip, het gebruik van zeekaarten, navigatiehulpmiddelen, procedures voor het controleren van het kompas en basiskennis inzake getijdenwerking.

2. Constructie en stabiliteit van het schip.

Aanvullende uitrusting op de maritieme waterwegen.

3. Gedrag in bijzondere omstandigheden.

  Bijzondere omstandigheden bij het redden van personen, van het schip en van de lading op maritieme waterwegen, overleven op zee.

 
Read more...

Contactgegevens Binnenvaartloket

Contactinfo Schoten 

Adres: Hoogmolendijk 1, 2900 Schoten
Tel.: +32 11 24 40 83

Contactinfo Evergem

Ringvaartweg-Mariakerke 1,9030 Gent
Tel.: +32 9 292 12 95  

E-mail: binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be

Read more...