Rijnpatent

Degene die op de Rijn of een gedeelte daarvan met een schip wil varen moet in het bezit zijn van een bekwaamheidsbewijs, met name een Rijnpatent. Je vraagt het Rijnpatent aan voor het gedeelte van de Rijn dat men wenst te bevaren. Om het patent te behalen, moet de aanvrager bewijzen dat hij over specifieke kennis en ervaring beschikt voor dat gedeelte van de Rijn. Het Rijnpatent kan dus verschillen naargelang de plaatsen en kilometerpunten waarvoor men het patent aanvraagt.

Aan welke voorwaarden moet men voldoen om een Rijnpatent te behalen?

 • tenminste 21 jaar oud zijn;
 • lichamelijk en geestelijk geschikt zijn als bestuurder van een schip (de geschiktheid moet blijken uit een medische verklaring);
 • geslaagd zijn voor een theoretisch examen over de vakkennis, over de reglementen van de vaarweg, en in het bijzonder over het riviergedeelte (zie publicatie "Rijn: plaatsen en kilometerpunten") waarvoor het patent wordt aangevraagd;
 • een diensttijd bewijzen aan boord van een binnenschip en een bepaald aantal reizen verricht hebben op het gedeelte van de Rijn waarvoor het patent wordt aangevraagd;
  in het bezit zijn van een beperkt certificaat voor radiotelefonist (VHF);
 • de retributie betalen.

Wat betreft de diensttijd, moet men aantonen dat men de volgende diensttijd behaalde:

 • OF 4 jaar als lid van een dekbemanning van een binnenvaartschip, waarvan tenminste 2 jaar als matroos/matroos-motordrijver of 1 jaar als volmatroos. Voor het specifieke riviergedeelte waarvoor u het patent aanvraagt: 10 jaar riviergedeelte, minstens 16 x bevaren. 8 maal op en 8 maal af. De laatste 3 reizen op en 3 reizen af mogen niet ouder zijn dan 3 jaar. De overige reizen mogen niet ouder zijn dan 10 jaar. 
 • OF een door de CCR erkend vaarbewijs (een vaarbewijs uitgegeven door België/Vlaanderen/Wallonië, Nederland, Duitsland, Frankrijk of Zwitserland

Hoe kan men een Rijnpatent aanvragen (eerste Rijnpatent)?

U downloadt het aanvraagformulier (onderaan terug te vinden) en stuurt dit ingevuld en met de nodige bewijsstukken op naar het adres dat vermeld wordt op het aanvraagformulier of naar het emailadres binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be met als onderwerp: ‘aanvraag examen binnenvaart’. 

Om te kunnen deelnemen aan het examen, dient u onderstaande documenten voor te leggen :

 • het aanvraagformulier 'Rijnpatent aanvraag examen';
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • Verklaring van vaartijd, afgeleverd door het Binnenvaartloket of een kopie van een erkend vaarbewijs; 
 • kopie van een erkend vaarbewijs indien men  in aanmerking komt om een vrijstelling te kunnen krijgen;
 • een kopie van een beperkt certificaat van radiotelefonist;
 • de medische verklaring van het onderzoek naar de geschiktheid voor de Rijnscheepvaart of de Binnenvaart, niet ouder dan 3 maanden, opmaakt door een erkend geneesheer volgens bijlage b1 en b2 van het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn. Dit document is niet noodzakelijk indien u houder bent van een Belgisch, Nederlands, Duits, Frans of Zwitsers vaarbewijs, tenzij men 50 jaar of ouder is.

Rijnpatent aanvraag examen

Uitbreiding Rijnpatent

Hoe kan men een uitbreiding van het Rijnpatent aanvragen (indien men reeds Rijnpatent heeft)?

Indien u reeds over een Rijnpatent beschikt en het gedeelte van de Rijn waarvoor het patent geldig is wenst uit te breiden, kan u dit aanvragen. Hiervoor dient u een bijkomend examen af te leggen m.b.t. riviergedeelten van de Rijn waarvoor u de uitbreiding aanvraagt. 

U downloadt het aanvraagformulier (onderaan terug te vinden) en stuurt dit ingevuld en met de nodige bewijsstukken op naar het adres dat vermeld wordt op het aanvraagformulier of naar het emailadres binnenvaart@syntra-mvl.be met als onderwerp: ‘aanvraag examen binnenvaart’. 

Om te kunnen deelnemen aan het examen, dient u onderstaande documenten voor te leggen :

 • het aanvraagformulier 'Uitbreiding riviergedeelten' met ingevulde bijlage;
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto (niet nodig wanneer u houder bent van een Rijnpatent afgeleverd in het buitenland);
 • een kopie van het Rijnpatent;
 • een verklaring van vereiste vaartijd afgeleverd door het binnenvaartloket.
 • indien 50 jaar of ouder: de medische verklaring van het onderzoek naar de geschiktheid voor de Rijnscheepvaart of de Binnenvaart, opgemaakt door een geneesheer van een erkend medisch centrum niet ouder dan 3 maanden.

Rijnpatent aanvraag examen uitbreiding

Rijnpatent uitbreiding Bijlage Overzicht reizen

Bewijs riviergedeelte

Hoe kan men een bewijs kennis riviergedeelten aanvragen (indien men reeds over een vaarbewijs beschikt)?

Indien men reeds over een vaarbewijs beschikt en men wenst om ook op de Rijn te varen, kan men een aanvullend bewijs riviergedeelte aanvragen i.p.v. het Rijnpatent.

Indien men over een bepaald gedeelte van de Rijn vaart, dient men vervolgens het vaarbewijs voor te leggen in combinatie met het bewijs riviergedeelte. Een bewijs riviergedeelte moet m.a.w. altijd in combinatie van een vaarbewijs voorgelegd worden, zonder het vaarbewijs is dit niet geldig.

U kan, analoog aan het Rijnpatent, ook een uitbreiding vragen van het bewijs kennis riviergedeelten.

U downloadt het aanvraagformulier (onderaan terug te vinden) en stuurt dit ingevuld en met de nodige bewijsstukken op naar het adres dat vermeld wordt op het aanvraagformulier of naar het emailadres binnenvaart@syntra-mvl.be met als onderwerp: ‘aanvraag examen binnenvaart’.

Om te kunnen deelnemen aan het examen, dient u onderstaande documenten voor te leggen :

 • het aanvraagformulier 'Bewijs riviergedeelten aanvraag examen', met ingevulde bijlage
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • een kopie van het vaarbewijs;
 • Ingevulde bijlage met het overzicht van de reizen;
 • Kopie van het beperkt certificaat van radiotelefonist (VHF);
 • Indien men 50 jaar is of ouder: medische verklaring, opgemaakt door een erkend medisch centrum, volgens bijlagen B1 en B2 van het Reglement voor het Scheepvaartpersoneel op de Rijn.
 • een verklaring van vereiste vaartijd afgeleverd door het binnenvaartloket.

Bewijs kennis riviergedeelten aanvraag examen 

Bewijs kennis riviergedeelten Bijlage Overzicht reizen

Verlengen Rijnpatent

Hoe kan men Rijnpatent verlengen en wanneer is dit nodig?

 Binnen de drie maanden volgend op uw 50ste, 55ste, 60ste, 65ste verjaardag, en vervolgens ieder jaar, dient u uw Rijnpatent te verlengen.

U downloadt het aanvraagformulier (onderaan terug te vinden) en stuurt dit ingevuld en met de nodige bewijsstukken op naar het adres dat vermeld wordt op het aanvraagformulier, of het emailadres binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be

Om te kunnen deelnemen aan het examen, dient u onderstaande documenten voor te leggen (geen examen nodig voor verlenging) :

 • het aanvraagformulier 'Rijnpatent aanvraag verlenging';
 • een kopie recto-verso van de identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • Kopie van het Rijnpatent
 • de medische verklaring van het onderzoek naar de geschiktheid voor de Rijnscheepvaart of de Binnenvaart, opgemaakt door een geneesheer van een erkend medisch centrum niet ouder dan 3 maanden.

Rijnpatent aanvraag verlenging

Duplicaat van het Rijnpatent of bewijs riviergedeelte

Hoe kan men een duplicaat van het Rijnpatent aanvragen?

U downloadt het aanvraagformulier (onderaan terug te vinden) en stuurt dit ingevuld en met de nodige bewijsstukken op naar het Binnenvaartloket van De Vlaamse Waterweg nv of via mail naar binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be. Het adres kan u terugvinden op het aanvraagformulier.

Om een duplicaat voor het Rijnpatent te verkrijgen, dient u onderstaande documenten voor te leggen:

 • het aanvraagformulier 'Rijnpatent aanvraag duplicaat';
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • een verklaring van verlies of diefstal opgemaakt door de politie (PV) of een kopie van het beschadigde Rijnpatent.

Rijnpatent aanvraag duplicaat

Bewijs kennis riviergedeelten aanvraag duplicaat

Read more...

Contactgegevens Binnenvaartloket

Contactinfo Schoten 

Adres: Hoogmolendijk 1, 2900 Schoten
Tel.: +32 11 24 40 83

Contactinfo Evergem

Ringvaartweg-Mariakerke 1,9030 Gent
Tel.: +32 9 292 12 95  

E-mail: binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be

Read more...